Gmina i miasto Nowogrodziec

Gmina i miasto Nowogrodziec
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Samorzadowe doświadczenia Nowogordźca
Nowogrodziec należy do tych odważnych gmin w naszym województwie, które bez oglądania się na "odgórne dyrektywy" przejęły przed rokiem oświatę na swój "garnuszek".. Innymi słowy – Gmina potraktowała to jako zadanie własne ("wszystkie dzieci są nasze..."), doprowadzając do końca proces tworzenia samodzielnych jednostek budżetowych w szkołach i przekazując im majątek. Opłaciło się to stokrotnie, bo zamiast "eksperymentu" – normalnie, harmonijnie i spokojnie funkcjonują wszystkie placówki oświatowe. Czy dlatego, że burmistrzem wybrano nauczyciela z zawodu i powołania? Na tak postawione pytanie muszą odpowiedzieć sami mieszkańcy gminy. Coś w tym jednak jest, skoro na drugim końcu rozległej gminy znacznie zaawansowana jest budowa szkoły w Nowej Wsi oraz rozbudowa placówek oświatowych w Gościszowie i Godzieszowie. Można szczerze pogratulować prężności, operatywności i samodzielności lokalnej władzy, która czyni fakty dokonane bez oglądanie się na tzw. subwencję oświatową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Strategia rozwoju gminy gotowa!
Bolesławiec dopiero zleca zespołowi fachowców opracowanie strategii rozwoju miasta, natomiast Nowogrodziec ma już gotowy plan strategiczny miasta i gminy, osiągnął też półmetek w pracach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego. To się nazywa przyśpieszenie! Jeśli dodamy jeszcze prawdziwy rozpęd w przygotowaniu do realizacji drugiego etapu telefonizacji gminy, wysypiska śmieci oraz stacji uzdatniania wody – trzeba z całym szacunkiem odnieść się do pracy radnych i władz miejsko-gminnych.
Pora na rozwój sportu
Definitywnie zakończył się czas stagnacji w rozwoju sportu i kultury fizycznej w Nowogrodźcu i okolicy. Powstanie nowych drużyn LZS, odremontowanie stadionu sportowego, który wcześniej został skomunalizowany, a także znaczny postęp w zaktywizowaniu sportu szkolnego – to jaskółki zwiastujące wiosnę w tym zakresie... (WL)
Poczta saska...
W okresie panowania dynastii saskiej w Polsce Augusta II i Augusta III (1697-1763) między Warszawą a Dreznem kursowała regularna poczta. Dyliżans pocztowy trasę tę pokonywał w przeciągu dwóch tygodni. Na Śląsku trasa ta została oznakowana specjalnymi słupami pocztowymi z wyrytym na nim znakiem pocztowym.
Jedyny tego typu zabytkowy słup pocztowy zachował się w Nowogrodźcu przy trasie do Lubania Śląskiego. Zabytek ten spotkał się z uznaniem Władz mista Nowogrodziec i uniknął losu wielu podobnych (jak np. wiele krzyży pokutnych). Utwardzony został teren wokół słupa, naprawiono stare łańcuchowe ogro­dzenie. Do pełnego efektu brakuje jeszcze oczyszczenia znaku pocztowego i umie­szczenia tablicy informacyjnej o tym ciekawym obiekcie.
Uwaga
Zwracam się z apelem do mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec o racjonalna gospodarkę lasami i zadrzewieniami.
Apel mój jest spowodowany nadmiernym i często bezmyślnym wycinaniem drzew i krzewów. Sytuacja ta wpływa bardzo ujemnie na stan środowiska naturalnego. Zdarza się, że drzewa wycinane są bez wymaganego prawem pozwolenia. Pozwolenie na wycinanie drzew z zadrzewień, w uzasadnionych przypadkach, wydaje tut. Urząd, natomiast z lasów prywatnych właściwe terytorialnie nadleśnictwo.
Aby zapobiec dalszej dewastacji środowiska zobo­wiązałem Straż Miejską oraz Policję do nasilenia kontroli w tym zakresie. Ujawnione przez te służby przypadki naruszenia prawa będą traktowane z całą surowością.
Jedocześnie wyjaśniam, że dopuszczalne jest wycięcie bez zezwolenia z własnej nieruchomości jedynie: A/ drzew owocowych, B/ drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat.
Burmistrz
Gminy i Miasta Nowogrodziec
mgr Edward Szczerbień