Uchwała nr 41/95

Uchwała nr 41/95
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

UCHWAŁA NR 41/95 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 1995 w sprawie: przeznaczenia gruntu niezabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste – w drodze przetargu. Zarząd Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
s1
1.Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat – nieruchomość niezabudowaną wymienioną w wykazie stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr l do niniejszej uchwały, położoną przy ul. Z. AUGUSTA w Bolesławcu.
2.Przedmiotowy grunt jest własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec – przeznaczenie go pod zabudowę garażem nienormatywnym (motocyklowym) – jest zgodne z miejscowym planem ogólnym przestrzennego zagospodarowania miasta Bolesławca.
§2
Wykaz, o którym mowa w § l podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec na okres 6 tygodni od daty podjęcia uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Bolesławiec.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PREZYDENT MIASTA Józef Król
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr 41/95 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste – w drodze przetargu.
WYKAZ – OPIS NIERUCHOMOŚCI działka nr 105/5 o pow. 14 m2, położona w Bolesławcu przy ul Z. Augusta. Cena gruntu – 156,24 zł. Pierwsza opłata – 39,06 zł. Opłata roczna – 4,69 zł. Informacja o przetargu i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości po dniu 6 kwietnia 1995 r.