Uchwała nr 43/95

Uchwała nr 43/95
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

UCHWAŁA NR 43/95 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste – w drodze przetargu Zarząd Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§1
1.Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości niezabudowane, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr l do niniejszej uchwały.
2.Przedmiotowe grunty są własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec -przeznaczenie ich pod budownictwo mieszkaniowe jest zgodne z zatwierdzonym planem realizacyjnym osiedla "Kwiatowego".
§2
Wykaz, o którym mowa w § l podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec na okres 6 tygodni od daty podjęcia uchwały.
§3 Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Bolesławiec.
§4 Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia.
PREZYDENT MIASTA Józef Król ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr 43/95 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 1995 w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste -w drodze przetargu WYKAZ- (OBWIESZCZENIE) działek niezabudowanych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe.
-działka nr 1017 o pow. 655 m -ul Szarotek, cena gruntu 5.620,- zł. Pierwsza opłata – 1.405,- zł. Opłata roczna – 56,20 zł.
-działka nr 354 o pow. 357m2 -ul Szarotek, cena działki 3.063,- zł. Pierwszju opłata 765,75 zł. Opłata roczna 30,63 zł.
-działka nr 355 o pow. 457 m2- ul Szarotek, cena działki 3.921,- zł. Pierwsza opłata 980,25 zł. Opłata roczna 39,21 zł.
-działka nr 230/5 o pow. 824 m2 – ul Czerwonych Maków, cena działki 14.041,- zł. Pierwsza opłata 3.510,25 zł. Opłata roczna 140,41 zł.
-działka nr 230/6 o pow. 679 m2 ul Sadowa, cena działki 11.570,- zł. Pierwsza opłata 2.892,50 zł. Opłata roczna 115,70 zł.
-działka nr 230/7 o pow. 857 m2 ul Sadowa, cena działki 14.603,- zł. Pierwsza opłata 3.650,75 zł. Opłata roczna 146,03 zł.
-działka nr 230/8 o pow 599 m2-ul Czerwonych Maków, cena działki 10.207,- zł.
Pierwsza opłata 2.551,75 zł. Opłata roczna 102,07zł.
-działka nr 230/9 o pow. 734 m2 – ul Czerwonych Maków, cena działki 12.507,- zł. Pierwsza opłata 3.126,75 zł. Opłata roczna 125,07 zł.
Opłata roczna może ulec podwyższeniu na skutek zmiany ceny gruntu. Ustala się 5-letni termin zabudowy wyżej wymienionych działek. Rozpoczęcie budowy winno nastąpić w ciągu 2 lat, a jej znkończenie w ciągu następnych 3 lat, UCZĄC od daty spisania aktu notarialnego. Informacja o przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości po dniu 6 kwietnia 1995 roku.