Komunikat Zarządu Gminy w Bolesławcu

Komunikat Zarządu Gminy w Bolesławcu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, poz. 415), oraz uchwały nr VIII/60/95 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 22.03.1995 r. podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec.
Zmiany w planie obejmują:
1.We wsi Brzeźnik działkę nr 144 położoną w rejonie istniejącej szkoły.
2.We wsi Dobra działki nr 39, 40 i 42 położone w rejonie szkoły.
3.We wsi Kraśnik Dolny działki nr 302/2 i 546.
4.We wsi Kruszyn działkę nr 296.
Przedmiotem zmian dla w/w terenów są ustalenia w zakresie przeznaczenia terenów.
5.We wsi Kruszyn działkę nr 563/2. Przedmiotem zmiany dla tej działki jest ustalenie przeznaczenia terenu, zasad jego zagospodarowania i kształtowania zabudowy.
6.Wskazanie miejsc pod eksploatację kruszywa we wsiach Kozłów, Pstraże i Stara Oleszna.
7.Wskazanie miejsc pod lokalizację stacji redukcyjnych gazu w obszarze gminy.
8.Wskazanie miejsc pod lokalizację wiejskich punktów gromadzenia odpadów w obszarze gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1 a, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.