Komunikat Zarządu Gminy w Bolesławcu

Komunikat Zarządu Gminy w Bolesławcu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 łipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, poz. 415), art 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od Wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. nr 79, poz. 363) oraz uchwały nr VIII60795 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 22.03.1995 r. podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzania w trybie uproszczonym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej we wsiach; Pstrąże, Kozłów, Stara Oleszna i Trzebień Mały.
Przedmiotem planu są ustalenia w zakresie: przeznaczenia terenów, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, zasad urządzenia terenów, szczególnych warunków zagospodarowania terenu wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.