Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

1.Podatek od nieruchomości
a) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej – 800 zł
b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej- 50.000 zł
c) od pozostałych budynków łub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej,- 8.000 zł
d) od budowli -2% ich wartości,
e) od lm2 powierzchni gruntów:
- związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi- 1.300 zł
- pozostałych- 110 zł Zwolnione z płatności podatku od nieruchomości zostały obiekty i grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby służby zdrowia, kultury fizycznej oraz na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, przez jednostki OSP. Terminy płatności:
- osoby prawne – do dnia 15 każdego miesiąca,
- osoby fizyczne – podatek pobierany w drodze inkasa w ratach kwartalnych do 15 lutego, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
2. Podatek od środków transportowych
Rada Gminy przyjęła stawki w wysokości określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów. Ponadto właściciele samochodów osobowych posiadających sprawne katalizatory spalin, mogą uzyskać 50- procentową obniżkę ustalonych w uchwale Rady stawek, po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia uprawnionej stacji diagnostycznej, stwierdzającej fakt zainstalowania sprawnego urządzenia. Szczegółowy wykaz stawek podatków od środków transportowych znajduje się w Urzędzie Gminy, urzędach pocztowych oraz został przekazany do rozplakatowania w sołectwach. Termin płatności w 2-ch ratach – do dnia 15 lutego i 15 września w urzędach pocztowych.
3.Podatek od posiadania psów
Uchwalona została opłata 100.000 zł od każdego psa, podlegającego opodatkowaniu. Nie pobiera się podatku od osób, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe – od I-go psa na każde gospodarstwo. Podatek pobierany jest w drodze inkasa w terminie do dnia 30 marca roku podatkowego.
4.Opłata administracyjna
- za sporządzenie testamentu w obecności Wójta Gminy lub osoby upoważnionej – 600.000 zł
- za czynności urzędowe związane z rozstrzygnięciem sporów sąsiedzkich poza siedzibą Urzędu – 450.000 zł
5.Podatek rolny
Obniżoną została w drodze uchwały Rady Gminy cena skupu żyta, przyjmowana jako podstawa obliczeniowa podatku rolnego na terenie gminy Bolesławiec, do kwoty 170.000 zł/kwintal. Cena ta ma zastosowanie wyłącznie do wymiaru I i II raty podatku rolnego należnego za rok 1994