Łączność telefoniczna

Łączność telefoniczna
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Gmina Bolesławiec należy do najsłabiej wyposażonych w łączność telefoniczną gmin na terenie naszego województwa. Dotychczas bezskuteczne okazywały się próby poprawy tej sytuacji. W ubiegłym roku rozpoczęto intensywne starania, aby objąć gminę kompleksową telefonizacją. Zakończeniem trwających kilka miesięcy uzgodnień i negocjacji jest porozumienie, zawarte przez Społeczny Komitet Telefonizacji Gminy z Telekomunikacją Polską Spółka Akcyjna-Zakład w Jeleniej Górze. Zgodnie z uchwałą ostatniej Sesji Rady Gminy, w skład Komitetu wchodzą radni oraz przedstawiciele Urzędu Gminy, a jego przewodniczącym wybrany został przewodniczący Rady. Porozumienie określa wzajemne zobowiązania stron w zakresie kompleksowej telefonizacji gminy, planowanej do realizacji etapowo. Pierwszy etap obejmuje opracowanie projektu technicznego na wszystkie kierunki telefonizacji, tj. Bolesławiec -Kraśnik Dolny – Trzebień (w terminie do połowy kwietnia br.) oraz Bolesławiec – Stare Jaroszowice i Bolesławiec – Ocice (do połowy czerwca br.). W drugim etapie przewiduje się wybudowanie do września 1994r. linii światłowodowej relacji Bolesławiec -Kraśnik Dolny – Trzebień, wraz z zakupem i posadowieniem w obu wsiach elektronicznych central telefonicznych.. Finansowanie tych etapów odbywać się będzie z budżetu gminy, z możliwością odzyskania części środków w przypadku zatwierdzenia naszego zadania w planach inwestycyjnych Zarządu Spółki na rok bieżący.
W kolejnych etapach przewi-dzianych do realizacji w latach następnych, przewidziane jest wykonanie kierunków Stare Jaroszowice i Ocice. Przewiduje się wykonanie części prac przy udziale lokalnych Komitetów Społecznych, powołanych spośród zainteresowanych mieszkańców w poszczególnych miejscowościach w rejonie central. Komitety współfinansować będą rozgałęzienia sieci telefonicznej do poszczególnych abonentów, a wkład ten rozliczany będzie przez Telekomunikację w jednostkach licznikowych.
Przestrzeganiem precyzyjnie sformułowanych w porozumieniu obowiązków stron zajmował będzie się wyłoniony Zarząd Komitetu, a szczegółowe warunki realizacji określi umowa.
Uznanie telefonizacji przez Radę Gminy za jeden z priorytetowych kierunków rozwoju gminy pozwolić winno na realizację inwestycji w ustalonych terminach i przewidzianym zakresie.