„Niepodległa to MY” – konkursy plastyczne, wystawa i koncert Pieśni Patriotycznych

„Niepodległa to MY” – konkursy plastyczne, wystawa i koncert Pieśni Patriotycznych
fot. Krzysztof Gwizdała Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na plakat z okazji "Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości".
istotne.pl bok-mcc

Otwarty konkurs skierowany jest do młodzieży, powyżej 16 roku życia i osób dorosłych. Trzy nagrodzone prace, w przyszłym roku promować będą bolesławieckie obchody Święta Niepodległości. Prace na konkurs należy złożyć do dnia 27 października w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. Więcej informacji u Katarzyny Zarówny pod numerem telefonu: 75 645 32 94.

Drugi konkurs pn. "Barwy Niepodległej" skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i realizowany jest obecnie w szkołach. Prace z obu konkursów będą prezentowane na wystawie zorganizowanej w CIK „Orzeł” w dniach 11 – 25 listopada. Laureatów konkursów poznamy 25 listopada na finisażu wystawy, podczas którego nastąpi wręczenie nagród.

11 listopada w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej odbędzie się koncert Pieśni Patriotycznych przygotowany przez bolesławieckie Chóry pod dyrekcją Doroty Pińczuk. W jego repertuarze znajdą się znane i chętnie śpiewane pieśni, które nawiązują do okresu walk o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Przed Bazyliką zaprezentuje się Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6. Pułku Ułanów, które jako jedyne w regionie kultywuje tradycje kawalerii polskiej. Oba konkursy plastyczne i koncert Pieśni Patriotycznych są organizowane w ramach projektu „Niepodległa to MY” realizowanego przez BOK – MCC.

Projekt „Niepodległa to MY” dofinansowany jest ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Partnerami projektu są: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Bolesławcu, Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu.

Logotyp projektu „Niepodległa to MY”Logotyp projektu „Niepodległa to MY”fot. BOK-MCC

Regulamin konkursu

Konkurs plastyczny na plakat z okazji „Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości"

Organizator konkursu

Konkurs organizowany jest przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, plac Marszałka J. Piłsudskiego 1c, w ramach projektu Niepodległa to MY dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Temat konkursu

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna – plakat związany z okazją Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt państwowych oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu artystycznego.

Opis

Otwarty konkurs na plakat z okazji "Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości" skierowany do młodzieży (powyżej 16 roku życia) i osób dorosłych. Trzy nagrodzone prace, promować będą bolesławieckie obchody Święta Niepodległości w 2018 roku.

Uczestnicy konkursu

Formuła konkursu jest otwarta i skierowana do młodzieży (powyżej 16 roku życia)
i osób dorosłych.

Parametry nasyłanych prac

Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, parametry prac: format 50 x 70, praca powinna być opisana zawierać na odwrotnej stronie tzw. metryczkę, zgodnie z wzorem (zał. nr 1 do regulaminu) do każdej pracy dołączone powinno być podpisane oświadczenie (zał. nr 2 do regulaminu)

Zasady i termin przeprowadzenia konkursu

Prace należy złożyć w biurze Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’ w nieprzekraczalnym terminie 27 października 2017. 10 najlepszych prac zostanie wyeksponowanych na okolicznościowej wystawie, zaplanowanej w dniach 11-25 listopada 2017. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Uroczysty finisaż wystawy i wręczenie nagród rzeczowych dla autorów 3 najlepszych prac odbędzie się w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł, w dniu 25 listopada 2017 r.

Ocena prac

Jury oceniać będzie: ogólny wyraz artystyczny, estetykę wykonania, pomysł na interpretację tematu konkursu.

Jury konkursu

W skład jury wchodzą trzy osoby powołane przez organizatora, w tym przedstawiciel
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich. Decyzja jurorów jest
ostateczna.

Uwagi końcowe

Konkurs plastyczny na plakat z okazji „Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na nieodpłatne przeniesienie niewyłącznych praw autorskich do wszystkich swoich prac powstałych w ramach konkursu na polach eksploatacji:

  • publikacja w wydawnictwach, kalendarzu i drukach reklamowych organizatora
  • eksponowanie na wystawie pokonkursowej organizowanej przez organizatora zarówno w jego siedzibie, jak i poza nią, z zaznaczeniem nazwiska autora oraz miejsca, które zajęła
    praca w konkursie
  • wykonywanie drukarskich powiększeń wielkoformatowych i innych form przestrzennych i ich upublicznianie
  • wprowadzanie do pamięci komputerów
  • wykonywanie kopii i digitalizację na nośnikach elektronicznych
  • publikację na witrynach internetowych w celach promocyjnych i reklamowych

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora konkursu i komisarza wystawy, Katarzyny Zarówny, specjalisty ds. wystawiennictwa BOK – MCC, tel. 75 645 32 94

Koordynator projektu „Niepodległa to MY”

Iwona Bojko – specjalista ds. artystycznych BOK-MCC, Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł, ul. Chopina 17, 59 – 700 Bolesławiec, tel. 75 645 35 98. Konkurs plastyczny na plakat z okazji „Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”

Załącznik nr 1

METRYCZKA PRACY
Konkurs plastyczny na plakat, imię i nazwisko autora pracy, wiek, kontakt do autora pracy (tel. Kontaktowy, adres e-mail), dane adresowe szkoły oraz klasa do której uczęszcza uczeń, jeśli dotyczy imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca powstała, jeśli dotyczy. KONKURS PLASTYCZNY na plakat z okazji „Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

Załącznik nr 2

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca pt. (wpisz tytuł) jest wynikiem własnej twórczości (imię i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora pracy mojego dziecka/mojej pracy* (dotyczy ucznia pełnoletniego) do celów edukacyjnych i promocyjnych oraz jej publikacji (nieodpłatnie) z zachowaniem praw autorskich. (data, podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego.

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ moich (dotyczy ucznia pełnoletniego), (imię i nazwisko uczestnika konkursu) ucznia (nazwa szkoły) do celów związanych z jego/ moim* (dotyczy ucznia pełnoletniego) udziałem w w/w konkursie.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem w/w konkursu i akceptuję jego postanowienia. Podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej organizatora imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka/ mojej (dotyczy ucznia pełnoletniego) na liście zwycięzców oraz na liście osób wyróżnionych; fotograficznego wizerunku mojego dziecka/ mojej (dotyczy ucznia pełnoletniego) w materiałach pokonkursowych. Podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego.

tekst zlecony