Powiat chce utworzyć Rodzinny Dom Dziecka. Pensja: co najmniej 2 tys. zł

Powiat chce utworzyć Rodzinny Dom Dziecka. Pensja: co najmniej 2 tys. zł
fot. Powiat Bolesławiecki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
istotne.pl szkolenie, pcpr, dom dziecka, powiat bolesławiecki

Powiatowi urzędnicy: – Celem nadrzędnym jest utworzenie na terenie powiatu bolesławieckiego Rodzinnego Domu Dziecka, który zapewni dzieciom częściowo lub całkowicie opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. W Rodzinnym Domu Dziecka wychowuje się na ogół od 4 do 8 dzieci; może być prowadzony w prywatnym mieszkaniu lub domu rodziny lub w nieruchomości, która jest własnością powiatu lub organu prowadzącego.

Rodzinny Dom Dziecka ma za zadanie stwarzanie atmosfery, która sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Wychowankowie pozostają w RDD do czasu powrotu do swojej rodziny, uregulowania swojej sytuacji prawnej i adopcji lub uzyskania pełnoletności z możliwością przedłużenia opieki do czasu ukończenia szkoły, w której się uczą. Osoby, które chcą prowadzić Rodzinny Dom Dziecka, muszą posiadać co najmniej średnie wykształcenie, być niekarane, posiadać dobry stan zdrowia, który umożliwia opiekę nad dziećmi, oraz przejść szkolenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, by uzyskać kwalifikacje.

Prowadzącemu Rodzinny Dom Dziecka przysługuje świadczenie:

  • na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka – nie niższe niż kwota 1 000,00 zł miesięcznie
  • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – dodatek nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (ww. świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej)
  • prowadzącemu Rodzinny Dom Dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 000,00 zł miesięcznie.
  • ponadto w związku z wprowadzeniem programu „ Rodzina 500+” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaca świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie, przysługujące niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zainteresowanych samorząd zaprasza do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, I piętro, pok. 106, 119. Numery tel.: 75 612 17 82, 75 612 17 89.

PlakatPlakatfot. Powiat Bolesławiecki