Zobacz, o czym zdecydują radni na grudniowej sesji

Zobacz, o czym zdecydują radni na grudniowej sesji
fot. UM Bolesławiec Kolejne posiedzenie Rady Miasta Bolesławiec odbędzie się w środę 20 grudnia w Sali Rajców.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 20 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego (Rynek 41, II p., sala nr 201) odbędzie się 42 sesja Rady Miasta Bolesławiec.

Porządek obrad XLII sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLII sesji.
3. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miasta odbytej 29 listopada 2017 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XLI sesji odbytej 29 listopada 2017 r.
5. Informacje:
        5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
        5.1.1. Informacja Prezydenta Miasta o wydanych decyzjach i zgłoszonych żądaniach w sprawie wzrostu/spadku wartości nieruchomości.
        5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.
7. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 r.
        7.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
        7.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
        7.3. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta,
        7.4. opinie Klubów Radnych,
        7.5. stanowisko Prezydenta Miasta wobec opinii i wniosków,
        7.6. dyskusja,
        7.7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Przerwa – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta.
9. Projekty uchwał Rady Miasta:
        9.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Zwycięstwa – Jeleniogórska – Rzemieślnicza w Bolesławcu,
        9.2. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
        9.3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym gruntów położonych w obrębie 1, 3, 5, 7 miasta Bolesławiec,
        9.4. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2018 r.,
        9.5. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Bolesławiec,
        9.6. w sprawie nadania statutu Muzeum Ceramiki w Bolesławcu,
        9.7. w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2018 roku,
        9.8. w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”,
        9.9. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018”,
        9.10. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.,
        9.11. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
        9.12. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”,
        9.13. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2018 r.,
        9.14. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2018 rok,
        9.15. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2018 rok,
        9.16. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/414/2017 r. z 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Bolesławcu w ośmioletnią szkołę podstawową,
        9.17. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/415/2017 r. z 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu w ośmioletnią szkołę podstawową,
        9.18. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/416/2017 r. z 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu w ośmioletnią szkołę podstawową,
        9.19. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/417/2017 r. z 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu,
        9.20. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/418/2017 r. z 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu,
        9.21. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/419/2017 r. z 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu. 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Sprawy organizacyjne:
        11.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13. Zamknięcie sesji.

tekst zlecony