Kolejne miejskie modernizacje i inwestycje

Kolejne miejskie modernizacje i inwestycje
fot. UM Bolesławiec Bolesławiecki Urząd Miasta informuje o kolejnych miejskich zadaniach.
istotne.pl inwestycja, um bolesławiec

Urząd Miasta w Bolesławcu przekazał plac budowy w celu wykonania oświetlenia ul. Jagiellonów. W ramach zadania zaplanowano m.in. budowę linii kablowej oraz montaż 27 latarń z oprawami LED. Wartość zadania wynosi 129 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu miasta. Wykonawcą robót jest forma ITINET z Zielonej Góry.

Plac budowy został udostępniony również w celu wykonania sygnalizacji świetlnej przy al. Tysiąclecia. Do końca lutego zaplanowano budowę sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia i Gałczyńskiego. W zakres prac wejdą m.in.

  • montaż kanalizacji kablowej i słupów
  • wykonanie przyłącza elektroenergetycznego
  • montaż latarni sygnałów ulicznych, kabli i innych urządzeń sygnalizacyjnych
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogowego.

Wartość zadania wynosi 145 140 zł. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych Cybertowicz Bogdan z Lubania (lider konsorcjum) oraz partnerzy – Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Cybertowicz Witold z Lubania i TRAFFTECH Inżynieria Ruchu Drogowego Ferenc z Jeleniej Góry.

Przy ulicy Sądowej zakończyły się prace związane z przebudową drogi, którą zrealizował Powiat Bolesławiecki przy dofinansowaniu z budżetu miasta Bolesławca w kwocie 158 097 zł. Warto przypomnieć, że z budżetu miasta dofinansowane zostały również remonty ulic powiatowych Polnej i Ogrodowej oraz chodnika przy ul. Komuny Paryskiej. Ogółem koszt realizacji tych zadań drogowych wyniósł 1 479 201 zł, w tym dofinansowanie z budżetu miasta – 700 000 zł. Pozostałe środki w wysokości 779 201 zł wyasygnował Powiat Bolesławiecki. Podczas wykonywania robót przy ulicach Polnej, Ogrodowej i Komuny Paryskiej wykonane zostało również oświetlenie drogowe, będące własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec. Z budżetu miasta przeznaczono na modernizację oświetlenia 247 205 zł.

MZGM zakończył remont elewacji połączony z termomodernizacją budynku wielorodzinnego przy ul. 1 Maja nr 6. Zakres prac obejmował m.in. hydroizolację i termoizolację ścian fundamentowych, remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z dociepleniem. Termoizolacją objęty został również strop nad ostatnią kondygnacją wraz z ułożeniem nowej podłogi. W ramach prac wykonano wymianę obróbek blacharskich i parapetów, okien piwnicznych, drzwi od strony podwórzowej. W ramach inwestycji wykonano również nową instalację domofonową. Wartość wykonanych robót wynosi 98 123 zł. Wykonawcą jest firma PHU BARTOSZ z Warty Bolesławieckiej.

Remonty elewacji wraz z dociepleniem przeprowadzone zostały również w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Teatralnej nr 2 i nr 3 oraz ul. Armii Krajowej nr 3, których zarządcą jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu. Remonty przeprowadzone zostały przez wspólnoty mieszkaniowe przy udziale dotacji z budżetu miasta Bolesławca na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wykonawcą robót jest firma PHU BARTOSZ z Warty Bolesławieckiej.

Remont budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Teatralnej nr 2 wyniósł 191 731 zł, w tym dotacja Gminy Miejskiej Bolesławiec to 150 000 zł. Pozostała kwota pochodziła ze środków własnych wspólnoty. Remont budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Teatralnej nr 3 wyniósł 207 700 zł, w tym udział dotacji Gminy Miejskiej Bolesławiec – 160 000 zł. Natomiast pozostała kwota pochodziła z kredytu bankowego zaciągniętego przez wspólnotę. Remont budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej nr 3 wyniósł 121 419 zł, w tym dotacja Gminy Miejskiej Bolesławiec – 100 000 zł. Pozostała kwota pochodziła ze środków własnych wspólnoty.

Więcej na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony