Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni w październiku

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni w październiku
fot. UM Bolesławiec 40 sesja Rady Miasta Bolesławiec odbędzie się 24 października w Sali Rajców ratusza. Początek o 9:00.
istotne.pl um bolesławiec, rada miasta bolesławiec, sesja rm

Porządek obrad XL sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XL sesji
3. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miasta odbytej 30 sierpnia 2017 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXIX sesji odbytej 30 sierpnia 2017 r.
5. Informacje:
      5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
      5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
6. Analiza oświadczeń majątkowych
7. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.
8. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Bolesławiec”
9. Informacja o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku szkolnym 2016/2017
11. Projekty uchwał Rady Miasta:
      11.1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu
      11.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II w Bolesławcu
      11.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/258/2016 Rady Miasta Bolesławiec z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, al. Tysiąclecia w Bolesławcu
      11.4. w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec
      11.5. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec
      11.6. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych
      11.7. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parków miejskich w Bolesławcu
      11.8. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec
      11.9. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      11.10. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
      11.11. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku
      11.12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec
      11.13. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
13. Sprawy organizacyjne:
      13.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
15. Zamknięcie sesji.