Komu przysługują dodatki mieszkaniowy i energetyczny?

Komu przysługują dodatki mieszkaniowy i energetyczny?
fot. Krzysztof Gwizdała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny.
istotne.pl um bolesławiec, mops bolesławiec

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym równocześnie trzy następujące warunki:

 1. posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny
 2. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
  • dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe) – 1.750,00 zł (brutto)
  • dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe) – 1.250,00 zł (brutto)
 3. zajmowany lokal mieszkalny nie przekracza powierzchni normatywnej, w stosunku do liczby osób w nim zamieszkujących.
Liczba członków gospodarstwa domowego: Powierzchnia pozwalająca ubiegać się o dodatek mieszkaniowy(powierzchnia użytkowa lokalu):
dla gosp. domowego – jednoosobowego do 45,50 m kw.
dla dwuosobowego do 52,00 m kw.
dla trzyosobowego do 58,50 m kw.
dla czteroosobowego do 71,50 m kw.
dla pięcioosobowego do 84,00 m kw.
dla sześcioosobowego do 91,00 m kw.
W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m kw. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kw., jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wnioskodawca do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego załącza „Deklarację o wysokości dochodów” za okres: pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (np. wniosek składany w czerwcu, dokumentujemy dochody za: marzec, kwiecień i maj). Dochód gospodarstwa domowego Wnioskodawcy oblicza się, dodając: wszystkie dochody „brutto” osób, które stale z nim zamieszkują, tworząc wspólne gospodarstwa domowe. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Do dochodów nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych; jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; dodatku z tytułu urodzenia dziecka; pomocy w zakresie dożywiania oraz zasiłków pielęgnacyjnych; zasiłków okresowych z pomocy społecznej; jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej; dodatku mieszkaniowego; dodatku energetycznego; zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.; świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; świadczenia wychowawczego („500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195); dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.); dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego wraz ze świadczeniem z ZUS.

Ubieganie się o dodatek mieszkaniowy

Krok 1 – pobrać wniosek o dodatek mieszkaniowy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Cicha nr 7 lub na www.mops.boleslawiec.pl.

Krok 2 – wniosek potwierdzić u zarządcy budynku (administratora). Potwierdza on m.in. tytuł prawny Wnioskodawcy do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu i jego wyposażenie w instalacje: centralnego ogrzewania, gazu i centralnie ciepłej wody.

Krok 3 – do wniosku o dodatek mieszkaniowy załączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody w okresie ostatnich trzech miesięcy, np.: trzy „odcinki” emerytury/renty, zaświadczenie z ZUS lub zaświadczenie od pracodawcy itp. Ponadto należy dołączyć wszystkie aktualne decyzje o pobieranych świadczeniach z MOPS (zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek stały itp.) oraz ostatnią aktualną fakturę za energię elektryczną.

Krok 4 – złożyć wniosek wraz z załącznikami w MOPS w Bolesławcu w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych przy ul. Cichej 7 w Bolesławcu, parter: pokój nr 1.

Wnioski są przyjmowane codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy dzwonić pod nr: 75 645 78 11 – Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Dodatek energetyczny

MOPS informuje, że osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nowe świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny jest przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 984 z późn. zm.).

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:

 1. Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej, czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)
 2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
 3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 11,22 zł miesięcznie
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi: 15,58 zł miesięcznie
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi: 18,70 zł miesięcznie.

Dodatek jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 30 stycznia danego roku.

Wniosek o dodatek energetyczny można pobrać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00. Lub na www.mops.boleslawiec.pl.

tekst zlecony