Rozpoczęła się wypłata stypendiów socjalnych

Rozpoczęła się wypłata stypendiów socjalnych
fot. sxc.hu Starostwo Powiatowe przekazało już pieniądze. Pomoc otrzyma 590 uczniów.
istotne.pl stypendium

Aktualną listę stypendiów socjalnych zatwierdził Zarząd Powiatu Bolesławieckiego. Pomoc stypendialna obejmuje czas trwania nauki w roku szkolnym 2006/2007 i jest przyznawana na okres maksymalnie 10 miesięcy. W ramach tego projektu średniomiesięczne wsparcie finansowe, tj. 100 zł miesięcznie otrzyma 590 uczniów. Starostwo Powiatowe przekazało już w ramach wypłat stypendialnych pieniądze na konta szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia z wyrównaniem od września do listopada powinny w najbliższych dniach trafić na konta stypendystów.

Warunkiem otrzymania stypendium jest uczestnictwo w zajęciach szkolnych, potwierdzone zaświadczeniem podpisanym przez dyrektora szkoły – nieprzekraczalny miesięczny limit nieobecności to 8 godzin nieusprawiedliwionych. Stypendysta jest zobligowany do jednorazowego złożenia oświadczenia o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne. Stypendyści są ponadto zobowiązani do przedstawienia na koniec roku szkolnego kserokopii świadectwa ukończenia klasy lub świadectwa dojrzałości (dotyczy uczniów ostatnich klas).

Uwaga, wciąż trwa nabór wniosków stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie mogą pobierać wnioski i składać dokumenty w Biurze Projektu codziennie od 9-15, tel. 075 732 0956.

Stypendia wypłacane są w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

(informacja płatna, opracowanie Agnieszka Szwed)