Nabór ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Bolesławcu

Nabór ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Bolesławcu
fot. freeimages.com (ekelzarth) Urząd Miasta informuje, że rozpoczęła się procedura naboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Bolesławcu – łącznie 11 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 3 ławników, oraz do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – 3 ławników.
istotne.pl ławnik, um bolesławiec

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta Bolesławiec prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Bolesławiec, w terminie do 30 czerwca br.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 22), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
  • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny (opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku br.

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta powoła zespół, który przedstawi na sesji Rady Miasta swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 75 645 64 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.

iza