Za nami ostatnia sesja Rady Miasta Bolesławiec szóstej kadencji

Za nami ostatnia sesja Rady Miasta Bolesławiec szóstej kadencji
fot. UM Bolesławiec Rajcy po raz ostatni obradowali w takim składzie. W czasie sesji nie zabrakło podziękowań za współpracę. Samorządowcy otrzymali też pamiątkowe reliefy z wizerunkiem ratusza.
istotne.pl rada miasta, sesja

Zdzisław Abramowicz, Stanisław Andrusieczko, Adam Biesiadecki, Leszek Chudzik, Andrzej Czeczutka, Dariusz Filistyński, Renata Fredyk, Piotr Hetel, Eugeniusz Jabłoński, Wojciech Kasprzyk, Jarosław Kowalski, Arkadiusz Krzemiński, Bolesław Nowak, Mirosław Sakowski, Alojzy Skóra, Paweł Śliwko, Stanisław Wiącek, Stanisław Zmaczyński, czyli radni Rady Miasta Bolesławiec 6 kadencji, w środę, 12 listopada, obradowali po raz ostatni.

W porządku obrad 56 sesji Rady Miasta Bolesławiec znalazło się przyjęcie protokołu 55 sesji Rady Miasta; sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na 55 sesji Rady Miasta. Radni wysłuchali informacji prezydenta miasta Piotra Romana oraz przewodniczącego Rady Miasta Józefa Pokładka o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Podjęli również uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Bolesławiec na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021; w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec; w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2015; w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015; w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Jak oceniasz pracę Rady Miasta Bolesławiec 6 kadencji?
źle
54.55
dobrze
38.64
nie obchodzi mnie to
6.82
SesjaSesjafot. UM Bolesławiec
SesjaSesjafot. UM Bolesławiec
SesjaSesjafot. UM Bolesławiec
SesjaSesjafot. UM Bolesławiec
SesjaSesjafot. UM Bolesławiec
SesjaSesjafot. UM Bolesławiec

Rada przyjęła sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta w kadencji 2010-2014:

  • Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: udział poszczególnych członków Komisji w 65 posiedzeniach przedstawia się następująco: Jarosław Kowalski – 58, Stanisław Andrusieczko – 59, Adam Biesiadecki – 53, Andrzej Czeczutka – 54, Janina Piestrak-Babijczuk – 61, Mirosław Sakowski – 60, Stanisław Wiącek – 59. Komisja wydała 488 opinii i 27 wniosków. Do najważniejszych spraw, którymi zajmowała się Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, należało opiniowanie projektów uchwał oraz sprawy ujęte w planach pracy Komisji na poszczególne lata 2011-2014. W trakcie okresu sprawozdawczego Komisja IGPiB dokonała wizji lokalnych: wykonywanych inwestycji, m.in. modernizacji ul. Zabobrze, zapleczy w zabudowie staromiejskiej, rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu; zapoznała się z prowadzoną działalnością w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu i w Oczyszczalni ścieków przy ul. Granicznej 48, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Piastów 17, Straży Miejskiej, Bolesławieckim Parku Wodnym „Orka”, Ogrodzie Działkowym „Tulipan”. Komisja IGPiB spotkała się z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców i zapoznała się z informacją nt. funkcjonowania ogródków działkowych w Bolesławcu. Komisja IGPiB oceniała stan dróg w mieście Bolesławiec. Wnioskowała do zarządców dróg w celu poprawy ich stanu i konieczności napraw, modernizacji, zwłaszcza o dokonanie pilnych napraw, m.in. ul. Mickiewicza, ul. Kubika, ul. Sądowej wraz z chodnikiem. Ponadto opiniowała nazwy nowych ulic w mieście Bolesławiec. Komisja IGPiB zapoznała się z gospodarką mieszkaniową Gminy Miejskiej Bolesławiec i opiniowała listy mieszkaniowe przygotowywane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu (raz na kwartł). Ponadto w ramach Komisji pracowały stałe zespoły
  • Komisji Rewizyjnej: udział poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej w 23 posiedzeniach przedstawia się następująco: Leszek Chudzik – 21, Bolesław Nowak – 20, Piotr Hetel – 21, Eugeniusz Jabłoński – 19, Wojciech Kasprzyk – 21. Komisja wydała 22 opinie i zgłosiła 4 wnioski. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez sekretarza Miasta Jerzego Zielińskiego z zakresu praw, obowiązków oraz zadań, jakie nakłada na Komisję Rewizyjną ustawa o samorządzie gminnym. Zmiany, jakie wnosi nowa ustawa o finansach publicznych, przedstawiła skarbniczka Miasta Mirosława Mitek oraz audytor wewnętrzny Renta Szewczyk. Głównymi aspektami, jakimi zajęła się Komisja Rewizyjna, były: wnikliwa analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Bolesławiec; analiza sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miasta; sytuacja finansowa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.; analiza przeprowadzonych przetargów sprzedaży działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych z bonifikatą w latach 2010-2012; zapoznanie się ze ściągalnością zaległości czynszowych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w latach 2012-2013; analiza i ocena realizacji Programu usuwania azbestu na terenie Miasta Bolesławiec w latach 2010-2012
  • Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych: udział poszczególnych członków Komisji w 64 posiedzeniach przedstawia się następująco: Renata Fredyk – 61, Stanisław Wiącek - 60, Zdzisław Abramowicz – 54, Stanisław Andrusieczko- 56, Andrzej Czeczutka - 56,Dariusz Filistyński – 55, Eugeniusz Jabłoński – 62. Komisja wydała 447 opinii i zgłosiła 4 wnioski. Do najważniejszych tematów ujętych w planach pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych należały: Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Bolesławiec; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje i organizacje pozarządowe; organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży; pomoc socjalna dla uczniów w roku szkolnym; realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii; programy profilaktyczne i zdrowotne; zabezpieczenie potrzeb mieszkańców na okres zimy; stan bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Komisja ZRiSS dokonała wizji lokalnych: Świetlicy środowiskowej przy ul. Kościuszki w Bolesławcu (zabezpieczenie pomocy naukowych dla dzieci), Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Bolesławcu, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Piastów w Bolesławcu, Oddziału Zakaźnego SP ZOZ w Bolesławcu, KPS-R „Orka”, świetlic środowiskowych w Bolesławcu, magazynów Obrony Cywilnej.
  • Komisji Oświaty, Kultury i Sportu: udział poszczególnych członków Komisji w 67 posiedzeniach przedstawia się następująco: Alojzy Skóra – 58, Zdzisław Abramowicz – 57, Adam Biesiadecki – 56, Renata Fredyk – 62, Mirosław Sakowski – 63, Paweł Śliwko – 65, Stanisław Zmaczyński – 62. Komisja wydała 464 opinie i zgłosiła 9 wniosków. W trakcie okresu sprawozdawczego Komisja OKiS dokonała wizji lokalnych: stanu zaawansowania budowy pływalni; wykorzystania sal gimnastycznych i boisk szkolnych; placówek szkolno-wychowawczych: szkół podstawowych i gimnazjów; stanu bazy dydaktycznej szkół i jej wykorzystania w pracy nauczycielskiej; świetlic środowiskowych; basenów otwartych oraz lodowiska; Gimnazjum Samorządowego nr 2 (model patriotycznej edukacji młodzieży szkolnej w praktyce pedagogicznej); Szkoły Podstawowej nr 4. Do najważniejszych spraw, którymi zajmowała się Komisja OkiS, należały następujące tematy: oświata, kultura i sport w mieście; remonty, modernizacja i wiele inwestycji w tym zakresie – wraz z wyposażeniem dydaktyczno-technicznym; opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów dla najlepszych uczniów; opiniowanie wniosków o przyznanie nagród w dziedzinie nauki, kultury, sportu, działalności społecznej i innych; imprezy kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne w placówkach i w mieście; współpraca z miastami partnerskimi; letni wypoczynek dzieci i młodzieży; funkcjonowanie i działalność świetlic środowiskowych; programy zdrowotne i profilaktyczne dzieci i młodzieży; analiza problemów społecznych. Członkowie Komisji stwierdzili duży postęp w bolesławieckiej oświacie, kulturze i sporcie poprzez przeprowadzone remonty, modernizacje placówek oświatowych, kulturalnych i boisk szkolnych – Orlików. Komisja OKiS wysoko oceniła pracę szkół, przedszkoli, BOK-MCC, Muzeum Ceramiki, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w nauczaniu, wychowaniu i zainteresowaniu wszystkich mieszkańców różnymi formami spędzania czasu o profilu kulturalno-oświatowo-sportowym
  • Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów: udział poszczególnych członków Komisji w 64 posiedzeniach przedstawia się następująco: Dariusz Filistyński – 58, Stanisław Zmaczyński – 62, Leszek Chudzik – 52, Piotr Hetel – 59, Jan Jasiukiewicz – 64, Arkadiusz Krzemiński – 51, Alojzy Skóra – 55. Komisja wydała 453 opinie i złożyła jeden wniosek. Komisja RGIF, działając zgodnie z obszarem zainteresowania i meritum pracy, zajmowała się w bieżącej kadencji opiniowaniem, badaniem i obserwowaniem kompleksowych metod i perspektyw oddziaływania Gminy Bolesławiec na tempo zmian zachodzących w zrównoważonym rozwoju miasta. Komisja, działając w obszarze działania określonym przez uchwałę Nr III/8/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec, z zadowoleniem podkreśla fakt posiadania przez Gminę Miejską Bolesławiec instrumentarium stosowanych jako narzędzia kreowania lokalnej polityki gospodarczej, do których należą: Strategia Rozwoju Gminy – zawierająca program lokalnej polityki gospodarczej, przestrzennej oraz społecznej; Wieloletnia Prognoza Finansowa; Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta. Podczas spotkań roboczych Komisja RGIF zajmowała się opiniowaniem zmian dokumentów planistycznych, aktualizujących bieżące potrzeby lokalnego rynku gospodarczego, a także alokacji środków w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Określone cele strategiczne opierają się na promocji inwestycji (w tym w SSE), powstawaniu nowych firm, promocji kształcenia kadr, szkoleń oraz – co ważne – kształtowaniu przestrzeni gminy. Komisja ze zrozumieniem przyjęła projekty uchwał, które określają pozytywne zmiany w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego, porządkujące
    i kreujące możliwość rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Komisja RGiF pozytywnie ocenia progospodarcze działania Gminy Miejskiej Bolesławiec w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest obecnie miejscem pracy wielu mieszkańców miasta i stwarza możliwość zwiększenia zatrudnienia w przyszłości. Jeżeli chodzi o instrumenty kreowania lokalnej polityki gospodarczej, takie jak: podatki i opłaty lokalne, polityka finansowa, gospodarowanie mieniem komunalnym gminy, lokalami użytkowymi, Gmina kształtuje wysokości podatków na poziomie realnym, porównywalnym do gmin regionu, a w niektórych przypadkach z niższymi podatkami. Ze względu na kilkuletnią stagnację w sprzedaży i nabywaniu nieruchomości uwidacznia się trend spadkowy cen w drodze przetargowej. Taka sytuacja jest wypadkową obecnej sytuacji na rynku nieruchomości. W czasie opiniowania niektórych projektów uchwał, np. dotyczących zadań własnych Gminy z zakresu edukacji, zarysował się niepokojący trend zmniejszania przez rząd RP subwencji oświatowej. Jest to o tyle istotne dla Gminy Miejskiej Bolesławiec, że 24 % ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta stanowią zadania związane z oświatą. W 2012 roku zgodnie z przyjętym planem pracy komisja zajmowała się analizą Strategii miasta wobec założeń RPO. Szczególną uwagę członkowie Komisji poświęcili raportowi dotyczącemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi, metodom selektywnej zbiórki odpadów w gminie oraz perspektywie rozwoju firmy MZGK w świetle nowej ustawy „śmieciowej”. Pozytywnie oceniono kształtowanie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej miasta Bolesławiec, prowadzonej przez spółkę PWiK, oraz poziom opłat za użytkowanie wody i odprowadzanie ścieków. Z zadowoleniem oceniono politykę modernizacji spółki i podniesienie standardów świadczonych usług w tym zakresie. Ważną informacją dla Bolesławian była relacja prezesa ZEC o oddziaływaniu firmy na rynek lokalny i informacja o perspektywie możliwości rezerwy energetycznej zabezpieczającej miasto na okres 10-15 lat. Komisja zajmowała się także perspektywą rozwoju lokalnego budownictwa, realizowaną przez TBS, jako alternatywą dla młodych w pozyskaniu mieszkania. W 2013 roku do najważniejszych spraw, którymi zajmowała się Komisja RGiF, zgodnie z przyjętym planem, należały: wykorzystanie finansowych środków unijnych w Gminie Miejskiej Bolesławiec, przeznaczonych na rozwój infrastruktury gospodarczej miasta; stan gospodarki odpadami komunalnymi w Bolesławcu w świetle nowej ustawy „śmieciowej” oraz jej wpływ na spółkę MZGK (analiza SWOT), wykorzystanie środków z budżetu miasta przez Straż Miejską (2010-2012) ; sfera polityki progospodarczej Gminy Miejskiej Bolesławiec wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), metod oraz środków ich wspierania. Najwięcej uwagi Komisja poświęcała corocznemu opiniowaniu projektu budżetu, przebiegu jego wykonania i sprawozdaniu z wykonania budżetu. Członkowie Komisji z uwagą przyjmowali okresowe raporty z działalności jednostek miejskich reprezentowanych przez dyrektorów, prezesów spółek, partycypując w merytorycznych opiniach i uwagach wnoszonych na roboczych posiedzeniach Komisji.

Podczas uroczystej części sesji nastąpiły podziękowania za współpracę. Radni otrzymali również pamiątkowe reliefy z wizerunkiem ratusza.

UM Bolesławiec/ii