Jest umowa na odbiór odpadów komunalnych

Jest umowa na odbiór odpadów komunalnych
fot. freeimages.com (Bartek Ambrozik) Od 1 lipca 2013 roku odpady komunalne z terenu miasta będzie odbierał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.
istotne.pl urząd miasta, śmieci, mzgk

12 czerwca prezydent Bolesławca Piotr Roman podpisał umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Bolesławca. Umowa została podpisana zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Od 1 lipca 2013 roku odpady komunalne z terenu miasta będzie odbierał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 roku. Kwota realizacji zadania w okresie umownym wynosi 12 755 880 zł.

Do obowiązków MZGK należeć będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Umowa zobowiązuje do odbierania odpadów komunalnych w sposób ciągły (w godzinach od 6:00 do 14:00), w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru oraz pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów selektywnie zbieranych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Ponadto MZGK zobowiązany jest do odbierania wszystkich odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub workach (pojemniki lub worki na odpady zapewnia właściciel nieruchomości) wystawionych przez właścicieli nieruchomości przed posesję lub w miejscach gromadzenia odpadów (obudowy śmietnikowe) spełniających niżej wymienione wymagania:

 • odpady komunalne niesegregowane gromadzone będą w pojemnikach koloru szarego lub grafitowego, przy czym:
  • pojemność wynosić będzie od 110 l do 1100 l, dopuszczone jest stosowanie pojemników kontenerowych o pojemnościach od 1100 l do 20000 l
  • dopuszczono również pojemniki o pojemności 80 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie dwuosobowych gospodarstw domowych oraz 60 l w zabudowie niezamieszkałej
 • odpady komunalne segregowane: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła oraz opakowania wielomateriałowe gromadzone będą w pojemnikach lub workach (pojemniki lub worki na odpady zapewnia właściciel nieruchomości) o pojemności nie mniejszej niż 120 l z zastosowaniem następującej kolorystyki:
  • papier, makulatura oraz opakowania wielomateriałowe gromadzone będą w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze niebieskim
  • tworzywa sztuczne i metal gromadzone będą w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze żółtym
  • szkło oraz opakowania ze szkła gromadzone będą w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze zielonym
 • odbiór przeterminowanych leków, gromadzonych w pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie miasta Bolesławiec
 • odbiór zużytych baterii, gromadzonych w pojemnikach ustawionych w wyznaczonych punktach na terenie miasta Bolesławiec
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych na zgłoszenie zamawiającego, w terminie do 48 godzin od zgłoszenia
 • zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2 razy w ciągu roku (wiosną i jesienią).

(informacja: UM Bolesławiec/ii)