Tytuł za wybitne zasługi na rzecz rozwoju Bolesławca

Tytuł za wybitne zasługi na rzecz rozwoju Bolesławca
fot. UM Bolesławiec Tytuł może być nadawany osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom
istotne.pl rada miasta, urząd, odznaka, tytuł

Rada Miasta Bolesławiec przyjęła projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony Dla Miasta Bolesławiec” oraz ustalenia wzoru, zasad, trybu nadawania i noszenia Odznaki Zasłużony dla Miasta Bolesławiec.

Projekt uchwały wymaga uzyskania opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po uzyskaniu wymaganej opinii i zgody Rada Miasta Bolesławiec podejmie właściwą uchwałę.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” ustanawia się celem uhonorowania osób zasłużonych dla miasta. Jest on nadawany przez Radę Miasta Bolesławiec w drodze uchwały. Tytuł jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi na rzecz rozwoju miasta Bolesławiec. Tytułem honorowani mogą być mieszkańcy miasta oraz osoby niezamieszkujące w Bolesławcu.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Tytuł może być nadawany osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej za: działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną i sportową; twórczość artystyczną i naukową; inne osiągnięcia na rzecz miasta Bolesławiec.

Tytuł nie może być nadany członkom organów Gminy Miejskiej Bolesławiec w trakcie wykonywania przez nich mandatu.

Wniosek o nadanie tytułu może złożyć: Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec; Prezydent Miasta Bolesławiec; Komisje stałe Rady Miasta Bolesławiec; grupa co najmniej 5 radnych; grupa co najmniej 50 osób fizycznych; osoba prawna i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę w mieście Bolesławiec.

(informacja zlecona)