Opłaty za odpady komunalne

Opłaty za odpady komunalne
fot. sxc.hu Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki na terenie miasta Bolesławiec.
istotne.pl rada miasta, urząd miasta, sesja, opłata

23 stycznia 2013 r. radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki na terenie miasta Bolesławiec. Uchwała określa:

  1. metodę ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za gospodarowanie nimi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny.

Rada dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

fot. UM Bolesławiec

Ustalono miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 15,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustalono w wysokości 11,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, opłata za pojemnik wynosi:

  1. o pojemności 110 l – w wysokości 61,00 zł miesięcznie
  2. o pojemności 120 l – w wysokości 66,00 zł miesięcznie
  3. o pojemności 240 l – w wysokości 131,00 zł miesięcznie
  4. o pojemności 1100 l – w wysokości 605,00 zł miesięcznie.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

  1. o pojemności 110 l – w wysokości 45,00 zł miesięcznie
  2. o pojemności 120 l – w wysokości 48,00 zł miesięcznie
  3. o pojemności 240 l – w wysokości 96,00 zł miesięcznie
  4. o pojemności 1100 l – w wysokości 445,00 zł miesięcznie.
fot. UM Bolesławiec

Uzasadnieniem do uchwały jest fakt, iż zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada miasta w drodze uchwały dokonuje wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę takiej opłaty. Również ustala stawkę opłaty za pojemnik w określonej pojemności. Rada miasta, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ww. ustawy, stanowi iloczyn stawki opłaty oraz: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość albo ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego. Dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

fot. UM Bolesławiec

Mając do wyboru powyższe metody, zaproponowano, aby w Bolesławcu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W wyniku przeprowadzonych analiz oceniono, że metoda ta stanowi sprawiedliwą i powszechną metodę zbierania opłat, a także zgodną z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Zgodnie z cytowaną ustawą Rada Miasta ma obowiązek określić niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zastosowanie niższych stawek ma stanowić istotną zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów. Wymieniona ustawa nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia m.in. następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

(informacja zlecona)