Budżet na 2013 rok: Wydział Społeczny

Budżet na 2013 rok: Wydział Społeczny
fot. B.org Poniżej prezentujemy przyszłoroczny budżet Wydziału Społecznego Gminy Miejskiej Bolesławiec.
istotne.pl urząd miasta, budżet

Obszary działań Wydziału Społecznego wg działów klasyfikacji budżetowej

Administracja publiczna – dział 750

 • obsługa prawna

Oświata i wychowanie – dział 801

 • Miejski Zespół Szkół nr 1
 • Miejski Zespół Szkół nr 2
 • Miejski Zespół Szkół nr 3
 • Szkoła Podstawowa nr 3
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Gimnazjum Samorządowe nr 2
 • Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1
 • Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2
 • Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3
 • Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4
 • Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5
 • Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6
 • Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7
 • Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Szkolnictwo wyższe – dział 803

 • wspieranie działania uczelni wyższych działających w Bolesławcu

Ochrona zdrowia – dział 851

 • programy polityki zdrowotnej
 • zwalczanie narkomanii
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi
 • pozostała działalność

Pomoc społeczna – dział 852

 • Dom Dziennego Pobytu
 • I Środowiskowy Dom Samopomocy
 • II Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Dom Pomocy Społecznej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział 853

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

 • świetlice szkolne
 • kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • pomoc materialna dla uczniów

Kultura i dziedzictwo narodowe – dział 921

 • Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki
 • Muzeum Ceramiki
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • pozostałe zadania w zakresie kultury

Kultura fizyczna – dział 926

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • utrzymanie obiektów sportowych „Orlik”
 • pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (imprezy sportowe ogólnomiejskie, zakup nagród)
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Wydatki inwestycyjne

 • Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej 6 – zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania – 50.000 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna – wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych – 14.200 zł
 • Muzeum Ceramiki kontynuacja realizacji projektu „VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślnicznych II” – 531.000 zł
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakup pompy wodnej, która umożliwi uruchomienie i właściwe funkcjonowanie basenów letnich w sezonie 2013 – 12.000 zł

Ogółem: 607.200 zł.

Realizacja projektów unijnych

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (udział finansowy 85% UE, 15 % budżet państwa)

 • „Mam szansę podaj mi rękę” – szkoły podstawowe klasy I-III – 54.420 zł

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 10 % budżet państwa, 5% budżet gminy)

 • „Baw się z przedszkolakami ponad granicami” (MPP 6) – 8.106 zł
 • „Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów” (MPP5) – 22.100 zł
 • „Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha” – (MPP7) – 79.781 zł
 • „Sport łączy i rozwija” (MZS 2) – 45.943 zł
 • „Ponad górami zostajemy turystami i ekologami” (SP4) – 60.836 zł

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 15% budżet gminy)

 • „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego” (MC) – 70.000 zł
 • „VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych II” (MC) – 764.000 zł

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 10 % budżet państwa, 5 % budżet gminy)

 • „Młodzi olimpijczycy na start!„ (MZS 3) – 64.183 zł
 • „Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych” (GS 2) – 40.523 zł
 • „Euroregionalny Weekend Rowerowy” – (MOSiR) – 74.250 zł
 • „Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim” (MOSiR)- 78.930 zł

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 15 % budżet gminy)

 • „Nowoczesne Muzeum – Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna” (MC) – 91.700 zł

Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej 2007 – 2013 (udział finansowy 70% fundacja, 30 % budżet gminy)

 • „Multimedialna encyklopedia ceramiki bolesławieckiej” (MC) – 31.400 zł

Ogółem: 1.486.172 zł.

Dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Bolesławiec

 1. Prywatna Szkoła Podstawowa „Oxpress” – 723.072 zł
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów – 205.920 zł
 3. Prywatne Przedszkole „Oxpress” – 566.488 zł
 4. Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” – 381.000 zł
 5. Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” – 132.480 zł
 6. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kid's Academy” – 187.572 zł
 7. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole Smerfiki” – 129.920 zł
 8. I Prywatne Gimnazjum – 347.880 zł
 9. II Prywatne Gimnazjum – 299.712 zł
 10. Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych – 140.250 zł
 11. Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów – 78.496 zł
 12. Gimnazjum „Oxpress” – 214.080 zł
 13. Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy – 259.126 zł

Ogółem: 3.665.996 zł.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury

 • Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki – 2.217.824 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna – 900.800 zł
 • Muzeum Ceramiki – 1.009.400 zł

Ogółem: 4.128.024 zł.

fot. UM Bolesławiec

Dotacje na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu

 • Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii – 21.000 zł
 • Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 128.000 zł
 • Organizacja schronienia dla osób bezdomnych – 120.000 zł
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – 31.000 zł
 • Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – 17.000 zł
 • Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – 457.000 zł

Ogółem: 774.000 zł.

Wyodrębniony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych

Szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja uzyskują przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach ustalone na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z żywienia w jednostce budżetowej.

 • Szkoły podstawowe – 245.038 zł
 • Przedszkola – 2.255.145 zł
 • Gimnazja – 22.000 zł
 • Stołówki przedszkolne – 964.828 zł

Ogółem: 3.487.011 zł. Środki te przeznacza się na współfinansowanie działalności podstawowej szkół i przedszkoli.

(informacja zlecona)