Budżet MOPS-u

Budżet MOPS-u
fot. Krzysztof Gwizdała Poniżej przedstawiamy przyszłoroczny budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.
istotne.pl mops, budżet

Wydatki

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu kieruje i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym – 996.357 zł.

2. Wydatki na pieczę zastępczą – 30.000 zł.

3. Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

fot. UM Bolesławiec

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

fot. UM Bolesławiec

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.468.081 zł z przeznaczeniem na:

fot. UM Bolesławiec

6. Dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe

fot. UM Bolesławiec

7. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.691.400 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu gminy.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 447.838 zł.

fot. UM Bolesławiec

9. Pozostała działalność

fot. UM Bolesławiec

Środki z Unii Europejskiej

Projekt „Działając Wykorzystujesz Szansę”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu w roku 2013 planuje kolejną realizację projektu systemowego pn. „Działając Wykorzystujesz Szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosić będzie 250 000,00 zł.

fot. UM Bolesławiec

Projekt „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu zajmuje się prowadzeniem naboru beneficjentów z rodzin z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec. Nabór prowadzony jest na podstawie ewidencji osób korzystających ze świadczeń realizowanych przez Ośrodek ze szczególnym uwzględnieniem osiedla socjalnego przy ul. Kościuszki. Beneficjenci wyłonieni zostaną spośród rodzin:

  • spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
  • spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  • dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawnionych do uzyskania stypendiów socjalnych,
  • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
  • posiadających warunki lokalowe do zainstalowania sprzętu (wg oceny pracowników MOPS).

(informacja zlecona)