Prace nad uchwałami dotyczącymi gospodarki odpadami zawieszone

Prace nad uchwałami dotyczącymi gospodarki odpadami zawieszone
fot. b.org Stanowienie przepisów prawa miejscowego w demokratycznym państwie prawnym nie może odbywać się w stanie niepewności prawnej – napisali rajcy w oświadczeniu.
istotne.pl śmieci, rada, uchwała

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Miasta Bolesławiec o zawieszeniu prac nad uchwałami dotyczącymi gospodarki odpadami w gminie:

Stanowienie przepisów prawa miejscowego w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej nie może odbywać się w stanie niepewności prawnej. Rada Miasta Bolesławiec przygotowywała się do przyjęcia uchwał porządkujących gospodarkę odpadami w grudniu 2012 roku. W sytuacji braku reakcji Trybunału Konstytucyjnego na wniosek złożony przez Radę Miasta Inowrocławia, a popierany przez naszą Radę, oraz wobec uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Rada Miasta Bolesławiec oświadcza, że zawiesza pracę nad tymi uchwałami do czasu ustalenia ostatecznych regulacji prawnych w zakresie:

 1. Funkcjonujące gminne instalacje, zajmujące się przetwarzaniem odpadów komunalnych, powinny mieć możliwość działania w przyjętym systemie na mocy decyzji władz gminy.
 2. Gminne osoby prawne (spółki stuprocentowo gminne zakłady budżetowe) powinny otrzymywać zlecenia na usługi w zakresie gospodarki odpadami bezpośrednio z gmin, bez przetargu (na mocy prawa unijnego).
 3. Należy skorygować granice obszarów gospodarowania odpadami (zadanie samorządu wojewódzkiego) tak, by gminy mogły wybrać najbliższą instalację. Wpłynie to na obniżenie cen za wywóz odpadów już od stycznia 2013 roku.
 4. Ewentualnie zawieszenie obowiązywania granic regionów do czasu powstania takiej liczby RIPOKów, aby zapewnić uczciwą konkurencję w danym regionie. Do czasu powstania większej liczby RIPOKów działanie jednego RIPOKa w regionie rodzi ryzyko stworzenia monopolu, za który zapłacić będą musieli mieszkańcy gmin.
 5. Przesunięcie o co najmniej 2 miesiące terminu podjęcia przez gminy uchwał na podstawie art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W uzasadnieniu do uchwały stwierdza się, iż Rada Miasta Bolesławiec od wielu miesięcy przygotowywała się do uporządkowania gospodarki odpadami według znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto od początku lat dziewięćdziesiątych budowało infrastrukturę techniczną (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych) i organizacyjną (utworzenie spółki gminnej zajmującej się gospodarką odpadami – MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu), wdrażało edukację ekologiczną (Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej) i selektywną zbiórkę odpadów. Tego dobrze ukształtowanego systemu nie mamy prawa popsuć. Dlatego 31 października 2012 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę Nr XXIX/217/2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rzeczywistość ukształtowana zmianami do zmian w przepisach prawa podważyła podstawy racjonalnego tworzenia prawa miejscowego. Postawieni w sytuacji niepewności prawnej czujemy się zmuszeni do zawieszenia dalszych prac nad przekazanymi przez Prezydenta Miasta Bolesławiec projektami uchwał w sprawach:

 1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec;
 2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki na terenie miasta Bolesławiec;
 3. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
 4. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
 5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 6. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 7. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Prace podejmiemy niezwłocznie po zapewnieniu stabilnych podstaw prawnych do przyjęcia ostatecznych regulacji, które zakomunikowane naszym mieszkańcom nie będą podlegać zmianom zaraz po ich wprowadzeniu w życie.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)