Budżet: Wydział Komunalny

Budżet: Wydział Komunalny
fot. Krzysztof Gwizdała Poniżej prezentujemy przyszłoroczny budżet Wydziału Komunalnego Gminy Miejskiej Bolesławiec.
istotne.pl urząd miasta, budżet

Planowane wydatki komunalne na 2013 r.:

 • wydatki ogółem: 29 166 981 zł, w tym:
  • wydatki bieżące: 25 678 281zł
  • wydatki majątkowe: 3 488 700 zł.
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Gospodarka Mieszkaniowa

Wielkość zasobów komunalnych zarządzanych i administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wg stanu na dzień 30 listopada 2012 r.:

 • 1722 lokale mieszkalne, w tym 1319 we wspólnotach mieszkaniowych, 403 w budynkach w 100% GM,
 • 52 budynki mieszkalne,
 • 10 budynków użytkowych,
 • 114 lokali użytkowych, w tym 85 we wspólnotach, 29 w budynkach w 100% GM,
 • 526 676 m² powierzchnia terenów zieleni i zapleczy.

Dochody z tytułu czynszów najmu i dzierżawy – 7052 000 zł
Wydatki – 11199 741 zł.

Klasyfikacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej

1. Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały – 2851 625 zł, z czego:

 • zaliczki na utrzymanie części wspólnych – 1023 072 zł,
 • fundusz remontowy – 1828 553 zł.

2. Wpłaty za media: woda, ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz konserwacja domofonów – 2268 000 zł

3. Remonty wykonywane w systemie zleconym – 300 000 zł (wymiana stolarki okiennej ok. 75 szt., remont nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników, różne roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym, remont i konserwacja środków trwałych).

4. Remonty wykonywane systemem własnym (remonty wolnych lokali, wymiana lub naprawa pieców, wymiana lub naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, naprawa dachów, instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej) – 950 000 zł

5. Koszty zarządu, utrzymania terenów administrowanych przez MZGM, koszty sprzątania – 3418 000 zł.

Remonty oraz zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych – 1452 116 zł.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12 c – 14 c

fot. UM Bolesławiec

Remont pokrycia dachowego przy ul. 1 Maja 6

fot. UM Bolesławiec

Przebudowa budynku użytkowego przy Al. Tysiąclecia – 800 000 zł.

fot. UM Bolesławiec

Remont pokrycia dachowego oraz przebudowa werand w budynku ul. Drzymały 8

fot. UM Bolesławiec

Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1

fot. UM Bolesławiec

Remont muru oporowego przy ul. Zabobrze 110

fot. UM Bolesławiec

Drogi

 • 53 km dróg publicznych (w tym ok. 3 km dróg nieposiadających utwardzonej nawierzchni,
 • około 20 km dróg gruntowych.

Planowane wydatki na drogi

 • Ogółem – 4837 584 zł, w tym:
 • Bieżące utrzymanie dróg – 2765 000 zł
  (remonty cząstkowe jezdni, chodników, placów, równanie dróg gruntowych, wykonywanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych, wymiana i konserwacja pionowych znaków drogowych, odnawianie znaków poziomych, malowanie przejść dla pieszych, inspektor nadzoru, koszt odprowadzania do kanalizacji wód opadowych z dróg gminnych);
 • Remonty oraz modernizacje dróg – 2062 584 zł.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka – ul. Bielska – ul. H. i W. Tyrankiewiczów

fot. UM Bolesławiec

Remont nawierzchni jezdni i chodników oraz modernizacja oświetlenia – ul. Rajska i ul. Sportowa

fot. UM Bolesławiec

Budowa drogi ul. Ptasia – etap I (aktualizacja projektu, budowa oświetlenia drogowego i utwardzenie terenu od skrzyżowania z ul. Tulipanową)

fot. UM Bolesławiec

Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej i ul. Łokietka

fot. UM Bolesławiec

Przebudowa drogi ul. Parkowa – ul. Zygmunta Augusta (etap II)

fot. UM Bolesławiec

Drogi techniczne – etap II (w rejonie ulic: Warszawskiej – Gdańskiej – Śluzowej)

fot. UM Bolesławiec

Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków – ul. Czerwonych Maków

fot. UM Bolesławiec

Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II

fot. UM Bolesławiec

Drogi Wojewódzkie

fot. UM Bolesławiec

Gospodarka odpadami – 4008 000 zł

W ramach zaplanowanych środków realizowany będzie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, obowiązujący od 1 lipca 2013 r.

W szczególności środki zostaną przeznaczone na:

 1. odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 2. utworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 3. obsługę administracyjną.

Planowane wydatki zostaną pokryte w całości opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości.

Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. – 3200 000 zł

Rekompensata wypłacana jest z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej w związku z realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Bolesławiec.

Planowane wykonanie wozokilometrów na 2013 r. – 780 547. Spółka obsługuje 12 linii komunikacyjnych, wykorzystując następujący tabor:

 • Autosan 1010M – 6 szt.
 • Jelcz 101J – 2 szt.
 • Jelcz 081MB – 6 szt.
 • Mercedes Stario – 6 szt.
 • Solaris Urbino 8,6 – 7 szt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1850 000 zł (3170 lamp oświetlenia ulicznego i około 400 punktów iluminacji obiektów zabytkowych i kamienic)

 1. Zużycie energii oraz dystrybucja – 1400 000 zł
 2. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych – 245 000 zł
 3. Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej – 100 000 zł
 4. Budowa oświetlenia przy ul. Zabobrze (boczna) – 60 000 zł
 5. Doświetlenie przejść dla pieszych – ul. Tysiąclecia – 25 000 zł.

Oczyszczanie miasta – 1174 400 zł

Wydatki związane są z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, oraz zimowym utrzymaniem dróg.

Do utrzymania w tym zakresie są:

 • parkingi – 10 789 m²,
 • chodniki – 25 394 m²,
 • jezdnie – 236 908 m²,
 • alejki parkowe – 67 586 m²,

Utrzymanie zieleni – 1581 000 zł

Wydatki związane są z utrzymaniem lasów komunalnych, parków, plant miejskich i innych terenów zieleni oraz placów zabaw.

W ramach tych środków utrzymywane są:

 • parki miejskie i zieleńce o pow. 26,5 ha,
 • lasy komunalne o pow. 63,8 ha,
 • planty miejskie o pow. 5,5 ha
 • dwa duże place zabaw: przy ul. Łukasiewicza i w parku przy ul. Tyrankiewiczów oraz kilka małych, zlokalizowanych na terenach osiedli mieszkaniowych.

Pozostała działalność – 1166 256 zł

W ramach tych środków realizowane będą następujące zadania:

 • opieka nad bezdomnymi zwierzętami, zakup ławek i koszy, dostawa energii elektrycznej do fontann i szaletów, remonty urządzeń zabawowych, wyburzenie pomnika wdzięczności oraz naprawa muru okalającego cmentarz Kutuzowa, rozbudowa cmentarza komunalnego – 830 000 zł,
 • odszkodowania za brak lokalu socjalnego, tymczasowego pomieszczenia i kaucje mieszkaniowe – 118 400 zł
 • utrzymanie cmentarzy wojennych – 34 000 zł,
 • zakup wiat przystankowych – 50 000 zł
 • składki członkowskie dla Związku Międzygminnego „Bóbr”38 856 zł.

Ochrona Środowiska – 150 000 zł

Środki przeznaczone są na:

 • utrzymanie Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
 • usuwanie wyrobów zawierających azbest,
 • nagrody w konkursach ekologicznych,
 • działania informacyjno-edukacyjne związane m.in. z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami.

(informacja zlecona)