Bolesławiec – miasto przyjazne seniorom

Bolesławiec – miasto przyjazne seniorom
fot. B.org Gmina Miejska otrzymała wyróżnienie w konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”.
istotne.pl konkurs, urząd miasta, utw, mops, wyróżnienie, senior

Miasto Bolesławiec otrzymało I wyróżnienie wśród gmin w konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”. Konkurs został zorganizowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Gala laureatów odbyła się 27 listopada 2012 r. w Warszawie. Zaszczytne wyróżnienie dla Bolesławca odebrali wiceprezydent miasta Kornel Filipowicz oraz dyrektor MOPS Tadeusz Kupczak.

Drugi z lewej: Kornel Filipowicz; w środku: Tadeusz KupczakDrugi z lewej: Kornel Filipowicz; w środku: Tadeusz Kupczakfot. UM Bolesławiec

Podczas uroczystości wiceprezydent K. Filipowicz zaprezentował projekt „Bolesławiec – miasto przyjazne seniorom”. Celem projektu jest rozwijanie systemu edukacji i integracji międzypokoleniowej seniorów w celu przeciwdziałania wykluczeniu i zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym. Dążeniem jest również rozwijanie aktywności intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej seniorów oraz aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz osób starszych poprzez współpracę instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Niezwykle istotne jest rozwijanie infrastruktury instytucjonalnej odpowiadającej potrzebom seniorów. Projekt skierowany jest do seniorów zamieszkujących na terenie miasta, ponieważ do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, chorobę, poczucie nieprzydatności. Cele projektu realizowane są poprzez wspieranie i utrzymywanie działalności Domu Dziennego Pobytu, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Bolesławieckiej Rady do spraw Seniorów, Domu Pomocy Społecznej oraz realizację projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dom Dziennego Pobytu jest placówką dziennego wspierania seniorów. DDP podejmuje działania w obszarach:

  • edukacja seniorów w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu;
  • zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich (zwiedzanie muzeów, udział w koncertach, spotkania z literaturą przy muzyce – projekt wspólny z Miejską Biblioteką Publiczną, wyjścia do kina);
  • bezpieczeństwo i ochrona mienia poprzez realizację wspólnie z Policją i Strażą Miejską projektu „Bezpieczny senior”;
  • ochrona i profilaktyka zdrowia, tj. prelekcje dot. podstawowych problemów zdrowotnych.

Placówka podejmuje współpracę ze Stowarzyszeniem Diabetyków, Stowarzyszeniem Amazonek, Polskim Związkiem Niewidomych. DDP zapewnia również możliwość konsultacji psychologicznej.

Kolejne obszary obejmują terapię zajęciową z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań (zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, muzykoterapia, treningi pamięci, arteterapia, tańce integracyjne, kącik robótek ręcznych, gra w gry logiczne); udział w regionalnych przeglądach dorobku artystycznego i kulturalnego seniorów; aktywne spędzanie wolnego czasu (wycieczki turystyczne i zagraniczne, zajęcia integracyjne z organizacjami i innymi ośrodkami wsparcia); aktywizację fizyczną (gimnastyka ogólno-usprawniająca, udział w olimpiadach dla seniorów, zajęcia pływackie na pływalni „Orka”); współpracę i integrację z innymi ośrodkami wsparcia oraz integrowanie się z seniorami z Niemiec i Czech poprzez udział w corocznych międzynarodowych sympozjach organizowanych przez stowarzyszenie „Pogranicze”.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu został utworzony w 2007 r. Słuchacze Uniwersytetu mają możliwość nauki języków obcych i podstaw obsługi komputera. Współtworzą zespół wokalny, uczestniczą w zajęciach malarskich, uczą się tańca orientalnego i współczesnego. Efekty osiągnięć artystycznych słuchacze prezentują na organizowanych wystawach. Dbają o sprawność fizyczną, ćwicząc jogę i maszerując z kijkami. Ogniwem UTW jest Rada Słuchaczy, która realizuje bogaty program. Organizuje cykliczne wykłady również dla mieszkańców miasta, wyjazdy do teatru, opery, filharmonii, wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Członkowie Rady są inicjatorami spotkań integracyjnych, karnawałowych, pikników, miejskiej olimpiady seniorów, a w ramach współpracy miast partnerskich organizują także przygotowania do uczestnictwa w Olimpiadzie Seniorów w Czeskiej Lipie. Rada wspiera uzdolnionych uczniów w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu. Słuchacze uniwersytetu uczestniczą w wernisażach, spotkaniach z podróżnikami i ciekawymi ludźmi, organizowanych przez Muzeum Ceramiki, BOK -MCC i Miejską Bibliotekę Publiczną. Biorą udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Współpracują z innymi wyższymi uczelniami w kraju.

Bolesławiecka Rada do spraw Seniorów została powołana w 2009 r. Głównym celem Rady jest pełnienie funkcji doradczo-opiniującej w sprawach dotyczących jakości życia osób w starszym wieku. Działalność Rady polega na określaniu priorytetów, potrzeb i problemów osób w wieku senioralnym oraz przedstawianie propozycji i wniosków dotyczących działań na rzecz seniorów. Rada składa się z 8-12 osób wybieranych przez Prezydenta Miasta spośród osób zgłoszonych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje obszar działań na rzecz osób starszych.

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu działa od marca 2012 r. DPS zapewnia miejsce zamieszkania 48 osobom. Dom jest wyposażony w sposób nowoczesny, zachowuje najwyższe standardy. Posiada duży, ciekawie urządzony teren zieleni. DPS stwarza podopiecznym możliwość zaspokojenia potrzeb kulturalnych, religijnych, zapewnia warunki do rozwoju samorządności, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. W planach DPS jest organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, wycieczki, koncerty, korzystanie z basenu krytego, itp.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu – poza realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej na rzecz osób starszych – realizuje bezkosztowe projekty: „Kawa dla seniora”, projekt realizowany od 2010 r. w ramach porozumienia z 4 lokalami gastronomicznymi. Seniorzy na podstawie okazanego karnetu mogą skorzystać z kawy i herbaty za symboliczne 2 zł. Projekt „Fryzura dla seniora” realizowany jest od lipca 2011 r. Ośrodek nawiązał współpracę z dwoma zakładami fryzjerskim. Seniorzy po okazaniu karnetu mieli możliwość skorzystania z rabatu na usługę fryzjerską. W 2011 r. wydano 205 karnetów. Projekt kontynuowany jest w 2012 r.

(informacja zlecona)