Będą niższe stawki za parkowanie

Będą niższe stawki za parkowanie
fot. UM Bolesławiec Decyzją Rady Miasta za pierwsze 30 minut parkowania na Placu Piłsudskiego zapłacimy jedynie 50 gr, a za drugą godzinę – 1,20 zł.
istotne.pl urząd miasta, parking, pl. piłsudskiego

Strefa płatnego parkowania w Bolesławcu obejmuje teren Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Plac został zaliczony do kategorii dróg gminnych w Bolesławcu. Znowelizowane przepisy ustawy o drogach publicznych przyjmują, iż korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Przyjęto, że przy ustalaniu stawek uwzględnić należy progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania, przy czym progresja nie może przekroczyć powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę parkowania, natomiast stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny parkowania nie może przekraczać stawki opłat za pierwszą godzinę parkowania.

Podczas XXX sesji radni uchwalili m.in., iż w strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, w niżej wymienionych stawkach:

  • w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 1,00 zł za godzinę parkowania ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
    • za pierwsze rozpoczęte 30 minut w wysokości 0,50 zł,
    • za drugie rozpoczęte 30 minut w wysokości 0,50 zł,
  • w drugiej godzinie parkowania w wysokości 1,20 zł za godzinę parkowania,
  • w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 1,40 zł za godzinę parkowania,
  • w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania 1,00 zł za godzinę parkowania.

Miejsca przeznaczone na parkowanie są niestrzeżone. W strefie płatnego parkowania pojazdów samochodowych pobiera się opłaty za czas parkowania – w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

fot. UM Bolesławiec

W strefie płatnego parkowania ustala się zerową stawkę opłat dla:

  1. osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających ważną kartę parkingową, wydaną przez właściwy organ wyłącznie za parkowanie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób,
  2. pojazdów służb ratowniczych, będących w akcji.

Osoby legitymujące się „kartą parkingową” dla osób niepełnosprawnych zobowiązane są po wjeździe pojazdu do strefy płatnego parkowania do niezwłocznego umieszczenia tej karty w widocznym miejscu, za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jej identyfikację i skontrolowanie.

Niewyłożenie karty parkingowej, wydruku z parkometru wewnątrz pojazdu za przednią szybę lub wyłożenie jej w sposób uniemożliwiający odczytanie z zewnątrz zostanie potraktowane jako niewniesienie opłaty za parkowanie.

Nowe stawki opłat za parkowanie obowiązywać będą od 1 stycznia 2013 r.

(informacja zlecona)