Profilaktyka i zdrowie

Profilaktyka i zdrowie
fot. www.sxc.hu Każdego roku samorząd miejski w Bolesławcu realizuje szereg programów profilaktycznych i zdrowotnych.
istotne.pl urząd miasta, profilaktyka

Wydział Społeczny Urzędu Miasta dokonał zestawienia programów profilaktycznych i zdrowotnych finansowanych z budżetu miasta Bolesławiec w 2013 roku.

W 2013 roku realizowano, przez podmioty wyłonione w drodze konkursu, następujące programy zdrowotne:

 • „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” – realizatorem programu było Centrum Medyczne „Stomadent” w Bolesławcu. Program „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” był uzupełnieniem programu finansowanego przez Narodowy Funduszu Zdrowia i pozwolił na objęcie bezpłatnymi badaniami kobiety w wieku od 40 do 50 lat oraz kobiety powyżej 69 lat. Do programu nie były kwalifikowane kobiety, którym Gmina Miejska Bolesławiec sfinansowała badania w 2012 roku z wyjątkiem przypadków, gdy powtórzenie badania wynikało z zalecenia lekarskiego. W ramach tego programu były wykonywane: mammografia piersi wraz z instruktażem samobadania piersi; opis zdjęcia mammograficznego; USG piersi
  W okresie realizacji programu, tj. od marca do grudnia 2013 r., na badania zgłosiły się 194 kobiety, tj. 3,5% mieszkanek Bolesławca (rocznik od 1962 do 1972 oraz poniżej 1943 roku). Badania mammograficzne wykonano u 199 kobiet, a u 175 kobiet wykonano badanie USG piersi. Wydatkowano 28.410 zł
 • „Profilaktyka chorób wzroku u dzieci” – realizatorem programu była lek. med. Elżbieta Ośko, prowadząca Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską. U dzieci z klas I szkół podstawowych w ramach programu zostały wykonane: badania ostrości wzroku, badania komputerowe wad wzroku, badania dna oka oraz ukierunkowano rodziców w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Do badań zgłosiło się 207 uczniów, tj. 76,38 % w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas I, których rodzice zadeklarowali wolę skorzystania z bezpłatnych badań. W 45 przypadkach stwierdzono wady wzroku. Wszystkie dzieci zostały objęte dalszym leczeniem (poza programem). Program realizowany był od kwietnia do czerwca 2013 r. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 5.175 zł
 • „Profilaktyka próchnicy u dzieci” – realizatorem programu była Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej. Zgodnie z zawartą umową, podmiot realizujący program zobowiązany był do dokonania przeglądu stanu jamy ustnej – oceny stanu uzębienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność zmian próchniczych i wad zgryzu (diagramy zębowe) u dzieci z klas II uczęszczających do bolesławieckich publicznych szkół podstawowych oraz ukierunkowania rodziców w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Do badań zgłosiło się 325 uczniów, tj. 90% w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas II. W 27 przypadkach stwierdzono próchnicę zębów stałych, a w 46 przypadkach stwierdzono konieczność leczenia ortodontycznego. W porównaniu z rokiem poprzednim o 4,1% zmniejszyła się ilość dzieci z próchnicą zębów stałych, a o 4,4% zmniejszyła się ilość dzieci wymagających wizyty u ortodonty. Program realizowany był od marca do czerwca 2013 r. Wydatkowano środki w wysokości 8.000 zł
 • „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym” – realizatorem programu był Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp z o.o. w Bolesławcu. W ramach tego programu przebadano dzieci w wieku trzech i sześciu lat przy użyciu specjalistycznych narzędzi pomiarowych. Każde przebadane dziecko otrzymało zaświadczenie (kartę badania) z informacją o istniejących wadach kończyn dolnych i postawy. Karty te opiekunowie grup przekazali rodzicom. Opiekunowie grup, jak i rodzice na podstawie zawartych informacji w karcie zostali ukierunkowani w zakresie dalszego postępowania z przebadanym dzieckiem w razie występowania jakiejkolwiek wady. Przebadano 456 dzieci, tj. 80% w stosunku do ogólnej liczby dzieci 3- i 6-letnich. Nieprawidłowości stwierdzono u 89 dzieci, tj. 19,5%. Na ten cel wydatkowano 11.856 zł

Ponadto Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu realizowało zadanie z zakresu ochrony zdrowia pn. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne”. W ramach tego zadania na turnusy rehabilitacyjne wyjechało łącznie 320 osób niepełnosprawnych. Ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec dofinansowano opłaty za przejazd na turnusy. Gmina Miejska Bolesławiec wsparła realizację tego zadania w kwocie 5.000 zł.

Bolesławiecki Klub „Amazonek” realizował zadanie „Profilaktyka walki z rakiem piersi – niesienie pomocy kobietom po mastektomii”. Z ćwiczeń zapobiegających obrzękowi limfatycznemu oraz zajęć z nauki automasażu kończyny górnej skorzystało 55 kobiet, przy wsparciu finansowym w wysokości 4.000 zł.

W ramach realizacji zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii realizowano następujące programy profilaktyczne:

 • „Harcerze mówią nie nikotynie, alkoholowi, narkotykom” – Związek Harcerstwa Polskiego realizował „Program przeciwdziałania uzależnieniom Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu w roku 2013”. Program adresowany był do dzieci i młodzieży zrzeszonej w związku oraz tych osób, które uczestniczyły sporadycznie w harcerskich przedsięwzięciach. Celem programu było poszerzenie działalności opartej na metodyce harcerskiej o treści służące przeciwdziałaniu sięgania po środki zmieniające świadomość, wdrażanie dbałości o własne zdrowie i godne kierowanie swoim życiem. Programem objęto ok. 120 dzieci i młodzieży. Zadanie realizowano od czerwca do grudnia 2013 roku. Wydatkowano środki w wysokości 9.500 zł
 • „Stop demoralizacji” Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy – Ochotniczy Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu realizował działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii pn. „Stop! Demoralizacji”. Realizacja programu polegała na całorocznej pracy indywidualnej i grupowej z uczestnikami Hufca Pracy podzielonymi na grupy. Praca z młodzieżą opierała się na budowaniu poprawnych relacji interpersonalnych, poznawaniu siebie, edukacji na temat zagrożeń związanych z używaniem środków zmieniających świadomość. Działania psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne połączono z aktywnym wypoczynkiem, którego założeniem było promowanie zdrowego stylu życia. Programem objęto ok. 140 osób, członków OHP. Koszt realizacji zadania wyniósł 10.200 zł
 • Program „Sportowe soboty 2013” realizowany poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych z elementami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki i problemów uzależnień. Program adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Cele programu to m.in. poprawa kondycji fizycznej poprzez regularne zajęcia sportowe i rekreacyjne, przekazanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień. W roku 2013 wzbogacono działania sportowo-rekreacyjne o zajęcia na basenie w Bolesławieckim Parku Wodnym „Orka” oraz uruchomiono działania animacyjne na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4. Przeprowadzono 220 godzin zajęć skierowanych do ok. 1200 uczniów oraz 132 godziny zajęć w basenie, w których wzięło udział ok. 120 osób. Zadanie realizowane było przez nauczycieli z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na realizację działań wykorzystano 30.000 zł.

Ponadto: Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zlecono realizację różnorodnych programów profilaktyczno-rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z używania środków zmieniających świadomość. Istotnym działaniem była organizacja czasu wolnego mieszkańcom Bolesławca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w formach alternatywnych do środków zmieniających świadomość, Internetu i gier komputerowych oraz innych zjawisk patologicznych w tym:

 • „Aktywne ferie – ferie bez nudy” – cykl imprez z elementami edukacyjnymi (udział czynny 636 osoby, udział bierny ok. 250 osób), liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 900 osób;
 • „Sportowe wakacje – wakacje bez nudy”- cykl imprez stanowiących alternatywny sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (udział czynny 4730 osób, udział bierny – rodzice, kibice – ok. 1800 osób), liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 6500 osób.

W ramach realizacji programu „Żyj aktywnie” zorganizowano:

 • Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych – udział wzięło 108 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno-środowiskowych z opiekunami;
 • festyn „Na zdrowie – żyj aktywnie i zdrowo” – impreza sportowo-rekreacyjna z elementami edukacyjnymi (udział czynny 278 osób, udział bierny – rodzice, kibice, widzowie – ok. 200 osób), liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 500 osób;
 • Zimową Spartakiadę Świetlic Środowiskowych – udział wzięło 85 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno-środowiskowych z opiekunami. Na realizację działań wykorzystano 19.964 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowano między innymi: zajęcia terapeutyczne w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików, celem zatrzymania choroby alkoholowej w określonych jej stadiach, wyposażenie osób uczestniczących w zajęciach w umiejętności radzenia sobie z „głodem alkoholowym”, a w przypadku osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, zdobycia umiejętności radzenia sobie ze stresem w związku z życiem w rodzinie obarczonej problemem alkoholowym. W roku 2013 z porad i leczenia w placówce skorzystało 295 pacjentów uzależnionych, w tym 212 to mężczyźni. Po raz pierwszy leczonych było 115 pacjentów, w tym 86 to mężczyźni. Ilość wszystkich wizyt w placówce wyniosła 3600 (konsultacje indywidualne, wizyty diagnostyczne lekarskie – psychiatryczne, psychologiczne, zajęcia psychoterapeutyczne, sesje rodzinne, interwencje kryzysowe). Łącznie w ramach pomocy terapeutycznej przeprowadzono 277 spotkań terapeutycznych z grupami, przepracowano 666 godzin. Poradnia oferowała zajęcia w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy, co gwarantowało dostępność działań terapeutycznych. Koszt realizacji programu wyniósł 19.260 zł.

Dofinansowano prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii przez Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem”. Główne działania w punkcie to: konsultacje i informacje, wstępna diagnoza uzależnienia, rozmowa terapeutyczna, umówienie na detoksykację, umówienie miejsca na terapię. Osoby oczekujące anonimowości informowano o dostępnych w mieście i okolicach grupach samopomocy. Osoby z problemami przemocy kierowano do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie. W roku 2013 członkowie organizacji przeprowadzili kampanię informacyjną na terenie szkół bolesławieckich; rozprowadzono foldery i ulotki na temat możliwości uzyskania pomocy w zakresie narkomanii. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.800 zł. W 2013 r. finansowano realizację programów profilaktyczno-rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej. Działania prowadzono na krytej pływalni „Orka”. Programy skierowane były do uczniów klas II szkół podstawowych i gimnazjów. Działaniami objęto średnio ok. 780 uczniów. Przeprowadzono 292 godz. zajęć. Na ten cel wydatkowano 129.564 zł.

Finansowano działania w świetlicach profilaktyczno-środowiskowych funkcjonujących przy szkołach (koszt – 41.669 zł), parafiach (koszt – 52.000 zł) oraz w świetlicy prowadzonej przez Klub „TOP” (koszt 36.000 zł). Stowarzyszeniu Przeciw Przemocy „Razem” dofinansowano prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Cicha 7 w siedzibie MOPS w I półroczu 2013 r. W II półroczu prowadzenie Punktu przeniesiono na ul. Mikołaja Brody 13/7. Merytoryczny zakres działań określono na udzielanie wsparcia i pomocy osobom uwikłanym w przemoc – dyżury konsultantów (pomoc w 209 przypadkach); (pomoc prawna w 160 przypadkach), dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszenia, podnoszenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Na ten cel wydatkowano 15.000 zł.

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża powierzono prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin w siedzibie Zarządu przy al. Tysiąclecia 32 a. Realizacja zdania wspomagała system lokalnej koalicji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzono poradnictwo psychologiczne i prawne dla osób doznających przemocy. Udzielono 473 informacji prawnych (z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, pomocy społecznej, prawa pracy). Z pomocy psychologicznej skorzystało 11 osób. Na ten cel wydatkowano 3.000 zł.

Zadania „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015” realizowane były przez prowadzenie poradnictwa psychologiczno-mediacyjnego (luty-sierpień), którego realizatorem była Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja. W danym okresie z pomocy skorzystały 32 osoby. Działania kontynuowano w okresie od 10.09.2013 r. do 31.12.2013 r. przy ul. Kościelnej 2 – realizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zainicjował działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc. Pomocą konsultacyjną i mediacyjną objęto 80 osób mieszkańców Bolesławca. Główny cel programu – ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w mieście Bolesławiec. W omawianym okresie pomocą konsultacyjną i mediacyjną objęto 80 osób. Koszt realizacji zadania 18.345 zł.

(informacja zlecona: UM Bolesławiec)