Sprzedaż udziałów „Orki” innej spółce miejskiej

Sprzedaż udziałów „Orki” innej spółce miejskiej
fot. Grażyna Hanaf W sprawie sprzedaży udziałów w spółce prezydent Piotr Roman spotka się w najbliższym czasie z prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej.
istotne.pl prezydent, basen orka, zec, rada

Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę sprawie zbycia udziałów w spółce Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna. Rada upoważniła prezydenta Bolesławca do zbycia 100% udziałów w spółce – w drodze sprzedaży bezprzetargowej, poprzez zaoferowanie ich kupna innej spółce, w której Gmina Miejska Bolesławiec posiada 100% udziałów. Wartość udziałów w spółce będzie ustalona na podstawie zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok, a cena powinna być nie niższa niż wartość księgowa spółki.

Spółka Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna w Bolesławcu Sp. o.o. została powołana do życia jako operator nowo wybudowanej pływalni w celu zorganizowania w pełni funkcjonującego zakładu. Cel ten został osiągnięty. Jako operatora działalności podstawowej w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej wskazano spółkę komunalną, dlatego przejęcie udziałów przez inną spółkę, będącą w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, nie wpływa na trwałość projektu.

Wszystkie funkcje i usługi na rzecz mieszkańców, świadczone przez Krytą Pływalnię Sportowo-Rekreacyjną, zostaną zachowane, a w miarę możliwości – poszerzone. Projektowane zbycie udziałów małej i słabej kapitałowo spółki na rzecz organizmu większego i kapitałowo mocniejszego ma na celu konsolidację kapitałową i przygotowanie do dalszego funkcjonowania po upływie okresu trwałości projektu.

W sprawie sprzedaży udziałów w spółce Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna prezydent Piotr Roman spotka się w najbliższym czasie z prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej.

(informacja zlecona)