Pracownicy będą mogli kupić udziały Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

Pracownicy będą mogli kupić udziały Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
fot. b.org 27 lutego 2013 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie zbycia udziałów w spółce „Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej”.
istotne.pl urząd miasta, prywatyzacja, rada

Rada upoważniła prezydenta Bolesławca do zbycia 100% udziałów w spółce – w drodze sprzedaży bezprzetargowej, poprzez zaoferowanie ich kupna wszystkim pracownikom spółki. Zbycie udziałów nastąpi na podstawie pisemnego zaproszenia do kupna, adresowanego do każdego pracownika spółki. W przypadku niepodjęcia propozycji przez któregokolwiek z pracowników oferta powinna być przedłożona tym pracownikom, którzy wyrazili gotowość zakupu udziałów. Procedura taka obowiązuje do zbycia wszystkich udziałów będących w posiadaniu gminy miejskiej.

Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Bolesławcu powstał w wyniku restrukturyzacji Działu Rehabilitacji SP ZOZ w Bolesławcu w 2003 roku. MZRL jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Gmina Miejska Bolesławiec. Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej mieści się przy ul Parkowej 11 (parter).

Spółka na podstawie wstępnego sprawozdania finansowego za 2012 rok wykazała na koniec roku zysk netto w wysokości 2 555,81 zł przy obrotach 510 642,20 zł, co daje wskaźnik rentowności w wysokości 0,5%. Kapitał zakładowy spółki wynosi 96 000 zł i stanowi 46,37 % wartości majątku spółki.

Uzasadnieniem podjęcia uchwały jest m.in. fakt, że nie ma ekonomicznych przesłanek utrzymywania takich jednostek, które przynoszą stratę bądź wykazują symboliczne zyski. Mając na uwadze, iż na rynku bolesławieckim działają co najmniej trzy duże podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, wspieranie ze środków publicznych jednego z nich naruszałoby zasady konkurencji rynkowej. W związku z tym w pełni zasadne jest zbycie posiadanych udziałów pracownikom spółki i wzięcie przez nich pełnej odpowiedzialności za prowadzoną działalność gospodarczą. Skierowanie operacji zbycia udziałów wyłącznie do pracowników spółki wpisuje się w założenia prywatyzacji pracowniczej.

(informacja zlecona)