Pociąg do segregacji. Jakie zmiany nas czekają?

Pociąg do segregacji. Jakie zmiany nas czekają?
fot. UM Bolesławiec Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę zgodnie z zasadą „Segregujesz – płacisz mniej”.
istotne.pl urząd miasta, śmieci, ekologia, recykling

1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu wyrzucanie śmieci do lasu nie będzie się opłacać. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę zgodnie z zasadą „Segregujesz – płacisz mniej”.

Zmiana systemu wprowadzi inny sposób rozliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych (opłaty pobierane będą przez Urząd Miasta Bolesławiec). Gmina wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę, który utworzy Centralny Punkt Zbiórki Odpadów, w którym odbierane będą wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych.

fot. UM Bolesławiec

W Centralnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera się wysegregowane frakcje odpadów komunalnych, tj. szkło, papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, metal i tworzywa sztuczne, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia i odzież, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton).

Dodatkowo:

 • przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie miasta
 • zużyte baterie należy wrzucać do specjalnych pojemników na zużyte baterie, ustawionych w siedzibach miejskich przedszkoli i szkół oraz w Urzędzie Miasta Bolesławiec (pl. Piłsudskiego 1) oraz w ratuszu
 • zużyte akumulatory należy przekazywać do placówek handlowych, zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, pralki, kuchenki, zmywarki, monitory, telewizory, drukarki itp.) należy przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego sprzętu
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wykładziny, dywany, zepsute drabiny, wózki dziecięce) będą odbierane w ciągu 48 godzin – po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości podmiotowi uprawnionemu odbierającemu odpady komunalne z terenu jego nieruchomości
 • odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem
 • odpady zielone należy zagospodarowywać we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych.

W Centralnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.

Lokalne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to zestawy pojemników znajdujące się przy budynkach wielorodzinnych do segregacji następujących odpadów:

 1. papieru, makulatury oraz opakowań wielomateriałowych – pojemniki w kolorze niebieskim
 2. tworzyw sztucznych i metalu – pojemniki w kolorze żółtym
 3. opakowań ze szkła – pojemniki w kolorze zielonym.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/276/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2013 r. ustalono miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 11 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 • 15 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, opłata za pojemnik wynosi:

 1. o pojemności 110 l – w wysokości 61,00 zł/miesiąc
 2. o pojemności 120 l – w wysokości 66,00 zł/miesiąc
 3. o pojemności 240 l – w wysokości 131,00 zł/miesiąc
 4. o pojemności 1100 l – w wysokości 605,00 zł/miesiąc.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

 1. o pojemności 110 l – w wysokości 45,00 zł/miesiąc
 2. o pojemności 120 l – w wysokości 48,00 zł/miesiąc
 3. o pojemności 240 l – w wysokości 96,00 zł/miesiąc
 4. o pojemności 1100 l – w wysokości 445,00 zł/miesiąc.
fot. UM Bolesławiec

PAPIER

Wrzucamy:

 • gazety, katalogi, magazyny, prospekty
 • zeszyty, książki, papier do pisania
 • torebki papierowe, papier pakowy
 • kartony, pudełka, tekturę, tekturę falistą
 • opakowania wielomateriałowe, tj. kartony po mleku, napojach, sokach itp.
 • papierowe ozdoby i kotyliony.

Nie wrzucamy:

 • tłustego lub zabrudzonego papieru
 • papieru termicznego do faksu, drukarki
 • kalek, celofanu, pergaminu
 • papierów higienicznych, pampersów, podpasek
 • worków po cemencie, wapnie, tapet.
fot. UM Bolesławiec

PLASTIK I METAL

Wrzucamy:

 • opakowania z tworzyw sztucznych i metalu
 • plastikowe butelki PET po sokach, napojach, mleku
 • plastikowe butelki po olejach spożywczych
 • kubki po jogurtach, śmietanie, margarynie itp.
 • tacki po produktach spożywczych
 • folie opakowaniowe i naczynia jednorazowe
 • worki i torebki plastikowe, reklamówki
 • plastikowe opakowania po środkach do prania, szamponach, paście do zębów itp.
 • koszyki po owocach
 • pojemniki po wyrobach garmażeryjnych
 • resztki taśm opakowaniowych
 • sznurek i linki z tworzyw sztucznych
 • puszki po napojach i konserwach
 • opakowania po aerozolach
 • drobny złom żelazny i metale kolorowe
 • suszarki do bielizny
 • zepsute narzędzia
 • resztki metalowych drutów
 • gwoździe, wkrętaki, śruby, wiertła.

Nie wrzucamy:

 • opakowań i butelek po olejach i smarach
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • opakowań po klejach i rozpuszczalnikach
 • opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
 • baterii
 • kabli.
fot. UM Bolesławiec

SZKŁO

Wrzucamy:

 • butelki po napojach
 • słoiki po dżemach i przetworach
 • opakowania szklane po pokarmach dla dzieci
 • stłuczkę szklaną bez nakrętek, kapsli i korków
 • szklane naczynia i wazony
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy:

 • naczyń żaroodpornych
 • porcelany, fajansu, ceramiki, kryształów
 • płytek ceramicznych, doniczek
 • luster, kineskopów, świetlówek, żarówek
 • szyb okiennych, zbrojonych i samochodowych.
fot. UM Bolesławiec

BALAST – odpady pozostałe po segregacji

Wrzucamy odpady, które nie mogą znaleźć się w poszczególnych pojemnikach do segregacji, np.

 • pampersy, podpaski, papiery higieniczne
 • tłusty lub zabrudzony papier
 • papier termiczny do faksu, drukarki
 • kalkę, celofan, pergamin
 • popiół
 • kable
 • naczynia żaroodporne
 • porcelanę, fajans, ceramikę, kryształy
 • w przypadku zabudowy wielorodzinnej, w której nie ma kompostownika, dopuszcza się wrzucanie odpadów ulegających biodegradacji (takich jak: obierki, zepsute owoce, warzywa, skorupki po jajkach, z wyłączeniem odpadów zielonych, tj. liści, traw).

(informacja zlecona)