Będzie limit na psy i koty?

Będzie limit na psy i koty?
fot. www.sxc.hu (johnnyberg) Radni zabraniają trzymania w blokach więcej niż 2 psów i 2 kotów w mieszkaniu. Ich decyzja jest podobno niezgodna z Konstytucją.
istotne.pl urząd miasta, rada, zwierzę, spz

Rada Miasta Bolesławca pod koniec grudnia ub.r. podjęła uchwałę „w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec”. W akcie prawnym możemy przeczytać m.in.: „Zabrania się utrzymywania w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych więcej niż dwa dorosłe psy i dwa dorosłe koty”.

Według Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom, jest to zapis niezgodny z Konstytucją RP, w której mowa jest o tym, że własność „może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności”. – Nie można ludziom mówić, ile zwierząt mają posiadać – podkreśla działaczka organizacji. Stowarzyszenie ma zamiar wystosować do władz miasta pismo, w którym domagać się będzie usunięcia zapisu z uchwały.

Czy limit posiadania dwóch kotów i dwóch psów uważasz za słuszny?
tak
57.23 % głosów: 285
nie
38.96 % głosów: 194
jest mi to obojętne
3.82 % głosów: 19

– Ta uchwała ma na celu zmniejszenie uciążliwości dla sąsiadów osób, które utrzymują wiele zwierząt i sobie z nimi nie radzą – tłumaczy Agnieszka Gergont, rzeczniczka Urzędu Miasta Bolesławiec. – Chodzi wyłącznie o sytuacje ekstremalne, takie, w których mieszkańcy bloków są bezsilni. Jeśli ktoś ma więcej zwierząt i ten fakt nikomu nie przeszkadza, nie poniesie żadnych konsekwencji.

Jak zaznacza rzeczniczka magistratu, wspomniany zapis znalazł się w uchwale z powodu licznych skarg, które zgłaszano urzędnikom. I dodaje, że podobny limit na terenie gminy miejskiej obowiązuje od 2005 roku. Różnica była jedna: można było posiadać więcej zwierząt, jeśli miało się zgodę właściciela nieruchomości.

Warto dodać, że uchwała Rady Miasta nie weszła jeszcze w życie. Być może zostanie ona zakwestionowana przez wojewodę. Do sprawy wrócimy.

Aktualizacja

Poniżej prezentujemy pismo Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom do Rady Miasta Bolesławiec:

Wzywamy Radę Miasta Bolesławiec do usunięcia niezgodnego z obowiązującym prawem zapisu z Uchwały Nr XXXII/269/2012 – zakazu utrzymywania w lokalach mieszkalnych, w budynkach wielorodzinnych więcej niż dwóch dorosłych psów i dwóch dorosłych kotów.

28 grudnia 2012 r. podczas sesji Rady Miasta przegłosowano Uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec. W rozdziale 6., § 15., ust. 4. niniejszej uchwały znalazł się zapis: „Zabrania się utrzymywania w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych więcej niż dwa koty i dwa dorosłe psy”. Powyższy zapis jest naruszeniem zarówno Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na mocy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [...] Rada Miasta może ustalić „obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe” (Rozdział 2, art. 4, pkt 6). Dodatkowe obowiązki mają na celu „ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku” (jw.). Na tej podstawie uchwały gmin nakazują np. sprzątanie nieczystości pozostawionych po psach czy wyprowadzanie psów na smyczy itp. Wprowadzenie limitu liczby posiadanych zwierząt w budynkach wielorodzinnych nie jest jednak wprowadzeniem dodatkowego obowiązku, lecz ograniczeniem obywatelskiego prawa do posiadania zwierząt, które, jako prawo własności, podlega szczególnej ochronie – zgodnie z art. 64., ust. 3. Konstytucji własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Wydany przez Radnych Miasta Bolesławiec zapis nie mieści się ponadto w granicach upoważnień zawartych w ustawach (art. 94. Konstytucji), w tym wypadku w cytowanej już Ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Przypominamy, że ustawa upoważnia jedynie do wprowadzenia dodatkowych obowiązków, a nie do ograniczenia praw.

Zwracamy ponadto uwagę, że gdyby pracownicy Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Bolesławiec, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – zgodnej z Ustawą o samorządzie gminnym – przedstawili nam do zaopiniowania choćby fragment powyższej uchwały jeszcze w formie projektu (mamy na myśli rozdział 6., dotyczący obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe), nie doszłoby do naruszenia obowiązującego prawa.

(informacja: ii)