Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym
fot. http://www.ceramicboleslawiec.com.pl/ Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż prasy hydraulicznej i maszyny do szkliwienia.
istotne.pl ceramika, przetarg, zakład

Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp z o.o. w Bolesławcu, ul. T. Kościuszki 11 59-700 Bolesławiec, tel. 75-732-36-51 ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż.

Przetarg II

Prasa hydrauliczna Vincentini PH 30SG cena wywoławcza45 000 PLN (netto) [słownie: czterdzieści pięć tysięcy PLN] + VAT.

Przetarg III

Maszyny do szkliwienia Minor 2 firmy Sama cena wywoławcza 39 330 PLN (netto) [słownie: trzydzieści dziewięć tysiące trzysta trzydzieści PLN] + VAT.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godzinie8 00. Przetarg prowadzi Komisja powołana przez Spółkę.

Sprzedawane składni można obejrzeć od 28 lipca 2014 do dnia 8 sierpnia 2014 r. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami Panem Radosław Knichał telefon604 515 877.

Wadium w wysokości: Przetarg II:4 500 PLN (prasa hydrauliczna Vincentini). Przetarg III:3 933 PLN (maszyny do szkliwienia). Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec do dnia 18 sierpnia 2014, do godziny 12:00.

Wysokość postąpienia w przypadku przetargu ustnego: Przetarg II: 450 PLN (prasa hydrauliczna Vincentini). Przetarg III: 393 PLN (maszyny do szkliwienia).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem na kopercie „PRZETARG 19.08.2014” w sekretariacie Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec w terminie: do dnia 19 sierpnia 2014 r. do godz. 1200. Oferta jest wiążąca do dnia 02 września 2014 roku.

Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, oferowaną cenę, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.

Pouczenie

  • 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
  • 2. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej
  • 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty
  • 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny
  • 5. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy
  • 6. Nabywca, który nie zapłaci ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy traci prawo do wadium
  • 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie przetargu ustnego w drodze licytacji tego samego dnia tj.: 20 sierpnia 2014 o godzinie 10:00

Przetarg może być unieważniony.

(informacja zlecona)