Miasto dofinansuje zakup podręczników

Miasto dofinansuje zakup podręczników
fot. www.sxc.hu (BlueVibe) Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów bolesławieckich szkół należy składać do 6 września.
istotne.pl dofinansowanie, urząd miasta, edukacja, wyprawka, podręcznik

W tym roku rządowym programem „Wyprawka szkolna” objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną:

  • w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
  • w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej
  • w klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
  • w klasie II liceum plastycznego
  • w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Piotra Romana wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół położonych na terenie Bolesławca należy składać do 6 września 2013 r.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

5% uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji prezydenta miasta.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  • kl. I-III – do kwoty 225 zł
  • kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
  • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
  • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej i do 607 zł w gimnazjum.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby (za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych).

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)