Zapytanie ofertowe: Poprawa efektywności energetycznej budynków przy Małachowskiego

Zapytanie ofertowe: Poprawa efektywności energetycznej budynków przy Małachowskiego
fot. KG Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławianka. Termin składania ofert: 8 maja 2018 roku, do godziny 10:30.
istotne.pl sm bolesławianka, spółdzielnia mieszkaniowa

Treść zapytania ofertowego:

Zapytanie Ofertowe ZO/005/2018
Nazwa Inwestora: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu
NIP Inwestora: 612 000 43 40
Adres Inwestora: ul. K. I. Gałczyńskiego 15, 59-700 Bolesławiec
Telefon kontaktowy: 75 644 61 60 (sekretariat), 75 644 61 88 (bezpośredni)
Adres e-mail w sprawach związanych ze składaniem oferty: inwestycje@smbol.pl
Adres e-mail w sprawach technicznych związanych z zamówieniem: inwestycje@smbol.pl
Osoba do kontaktów: Iwona Perłowska, Mirosław Potocki
Realizacja Projektu: Nr Umowy o dofinansowanie: RPDS.03.03.01-02-0134/16-00
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ulicy Małachowskiego 3, 9, 11 w Bolesławcu”.
Oś priorytetowa: 3. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy, horyzontalne – nabór na OSI
Schemat: 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną, wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Pełnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych
przy ulicy Małachowskiego 3, 9, 11 w Bolesławcu”.
Rodzaj zamówienia Usługi nadzoru budowlanego
Określenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika kodów CPV 71247000-1 –,nadzór nad robotami budowlanymi,71520000-9 – usługi nadzoru,budowlanego
Termin składania ofert 08.05.2018 r. do godz. 10:30
Termin wykonania usługi od dnia podpisania Umowy do upływu okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane jaką udzieli Wykonawca robót
Załączniki
Załącznik nr 1 – Warunki zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Wzór umowy z Wykonawcą
Bolesławiec, dnia 19.04.2018 r.

 

Zapytanie Ofertowe ZO/005/2018Zapytanie Ofertowe ZO/005/2018fot. Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławianka
Zapytanie Ofertowe ZO/005/2018Zapytanie Ofertowe ZO/005/2018fot. Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławianka

tekst zlecony