Poszukiwane są rodziny zastępcze

Poszukiwane są rodziny zastępcze
fot. sxc.hu Czworo dzieci oczekuje na umieszczenie w rodzinach zastępczych. W przypadku ich braku dzieci będą umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
istotne.pl dziecko, rodzina, zastępcza

Jak wiadomo, dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej Sąd rodzinny kieruje do placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych.

Najodpowiedniejszą formą opieki nad dzieckiem w takich sytuacjach jest rodzina zastępcza, przy czym coraz częściej okazuje się, że rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, na przykład dziadkowie, wujostwo, rodzeństwo, nie spełniają odpowiednio swojej funkcji opiekuńczo-wychowawczej w stosunku do dzieci w nich umieszczonych. Dlatego też, Sąd zwraca się do Centrum o wytypowanie rodzin zastępczych niespokrewnionych posiadających kwalifikacje do pełnienia rodzinnej opieki zastępczej.

W Powiecie Bolesławieckim są 3 rodziny przygotowane do pełnienia takiej roli, ale potrzeby w tym zakresie są znacznie większe.

Aktualnie czworo dzieci oczekuje na umieszczenie w rodzinach zastępczych niespokrewnionych. W przypadku ich braku dzieci będą umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rodzinę zastępczą może utworzyć zarówno małżeństwo jak i osoby samotne, niepozostające w związku małżeńskim, jeżeli spełniaj ą następujące warunki:

  • posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe
  • posiadają stałe źródło utrzymania oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP
  • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej, ani też władza rodzicielska nie była im zawieszona
  • legitymują się zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym dobry stan zdrowia
  • gwarantujący sprawowanie opieki nad dzieckiem
  • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
  • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem.

Kandydaci spełniający powyższe warunki będą kierowani przez Centrum do odbycia szkolenia dla rodzin zastępczych do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Po odbyciu szkolenia i uzyskaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego rodzina zastępcza będzie zgłoszona do sądu, który podejmie postanowienie o umieszczeniu dziecka w tej rodzime.

Od chwili przyjęcia dziecka przez rodzinę zastępczą przysługuje im comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania tego dziecka. Pomoc udzielana jest ze środków Budżetu Powiatu Bolesławieckiego. Wysokość tej pomocy wynosi od 648,40 zł do l 296,80 zł i jest uzależniona od wieku dziecka, jego stanu zdrowia oraz posiadanych przez dziecko dochodów.

Osoby zainteresowane rodzinną opieką zastępczą, spełniające powyższe warunki proszone są o zgłaszanie się z wnioskami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Zwycięstwa 9, do pok. 36 lub kontakt telefoniczny (0-75) 735 30 50.