Urząd miasta rozdaje materiały budowlane

Urząd miasta rozdaje materiały budowlane
fot. B.org Materiały budowlane, pozyskane podczas remontów przeprowadzanych przy okazji miejskich inwestycji, będą bezpłatnie wydawane mieszkańcom Bolesławca.
istotne.pl urząd miasta, rozbiórka, materiał, budowlany, asfalt, kostka, granitowa, krawężnik

Kostka granitowa, asfalt, kamień, granit, krawężniki granitowe, to materiały z rozbiórek, które będą nieodpłatnie wydawane mieszkańcom naszego miasta. Materiały znajdują się w depozycie na terenie:

 • Zakładu Energetyki Cieplnej w Bolesławcu – ul. Gałczyńskiego
 • Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej – ul. Staszica
 • Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu

Pozyskane materiały wydawane będą mieszkańcom miasta nieodpłatnie, według następujących zasad:

 • odpady asfaltowe powinny być wykorzystane przez firmy drogowe, jako podbudowa do ulepszania dróg gruntowych
 • pozostałe materiały wydawane będą mieszkańcom Bolesławca nieodpłatnie, w celu wykorzystania ich do upiększania naszego miasta i powinny być wbudowane na posesjach (własnych, dzierżawionych, wynajętych) położonych na terenie Bolesławca
 • nieodpłatne wydawanie materiałów odbywać się będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający, imię i nazwisko, adres, ilość, rodzaj, miejsce wbudowania, wskazanie osoby upoważnionej do odbioru materiałów, telefon do kontaktu. Do wniosku należy dołączyć znak opłaty skarbowej w kwocie 5 zł
 • prezydent miasta będzie rozpatrywał wnioski, według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Bolesławca. Jednocześnie upoważni osobę wskazaną we wniosku do odbioru materiałów
 • odbiorca materiałów z ZEC, obciążony będzie dwukrotnym ważeniem pojazdu (przy wjeździe i przy wyjeździe z załadunkiem). Koszt jednorazowego ważenia wagą samochodową do 50 t wynosi 12,54 zł brutto. Ponadto w przypadku załadunku sprzętem ZEC doliczone będą koszty załadunku (4,15 zł brutto do 10 t, 2,07 zł brutto powyżej 10 t). Na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej znajduje się waga samochodowa do 10 t
 • transport należy zapewnić we własnym zakresie
 • wydawanie materiałów odbywać się będzie w godzinach 7:00-14:00
 • po wbudowaniu pobranych materiałów w Wydziale Komunalnym należy zgłosić odbiór wykonanych prac. Po dokonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół
 • wnioski rozpatrywane będą wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania materiałów.

(informacja Urząd Miasta)