Powiat zachęca: Zostań rodzicem zastępczym

Powiat zachęca: Zostań rodzicem zastępczym
fot. Powiat Bolesławiecki Powiat Bolesławiecki zachęca do nowej roli w życiu, jaką jest rodzicielstwo zastępcze.
istotne.pl pcpr, powiat bolesławiecki

Rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę funkcję
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej i władza ta nie jest im ograniczona
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny wobec swoich krewnych
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • przebywają na terytorium RP
  • są w stanie zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb (m.in. potrzebę rozwoju, edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego). W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę
  • kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kryterium to dotyczy kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz RDD.
PlakatPlakatfot. Powiat Bolesławiecki

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w siedzibie PCPR.

Powiat Bolesławiecki/ii