Obwieszczenie o przetargu

Obwieszczenie o przetargu
fot. KG Zakłady Ceramiczne Bolesławiec ogłaszają przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Osadnik wody technologicznej.

Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu ul. T. Kościuszki 11 (Spółka) zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS 0000114136, wysokość kapitału zakładowego 2.040.000,00 PLN. NIP 6120003949, REGON 230198030, ogłaszają przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

OSADNIK WODY TECHNOLOGICZNEJ

 1. Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych tytułem „Przetarg nieograniczony nr 1/TM/2016 – osadnik” należy składać w sekretariacie Spółki w Bolesławcu ul. T. Kościuszki 11, w terminie do 12.04.2016 r. do godz. 9:00.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy) w kasie Spółki lub na konto bankowe Spółki w Banku PKO BP S.A o/Bolesławiec nr 39 10202137 0000 9202 0006 4972 do dnia 11 kwietnia 2016 r. W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna zostać dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby w dniu 12 kwietnia 2016r. kwota wadium znajdowała się na rachunku Spółki.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki.
 4. Termin realizacji zadania: 50 dni od daty przekazania placu budowy.
 5. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.
 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w Dziale Technicznym Spółki oraz na stronie internetowej www.ceramicboleslawiec.com.pl
  Dokumentacja projektowa dostępna jest w Dziale Technicznym Spółki.
 7. Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:
  • Kierownik Działu Technicznego – Stanisław Żołna k. 604 515 877 lub 75 732 36-51.
  • Specjalista ds. inwestycji/ Kierownik GRB – Janusz Biliński k. 668 505 640 lub 75 732 36-51
 8. Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzegają sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

(informacja zlecona)