Oświata i pomoc społeczna w Bolesławcu

Oświata i pomoc społeczna w Bolesławcu
fot. UM Bolesławiec Planowane wydatki na oświatę wynoszą 37.030.680 zł, w tym środki z budżetu państwa 26.369.324 zł, my dokładamy 10.661.356 zł – poinformował prezydent Bolesławca Piotr Roman w komentarzu do omówienia budżetu miasta na 2016 rok.
istotne.pl oświata, um bolesławiec

Całkowite wydatki na oświatę stanowią 31% wszystkich wydatków bieżących Gminy Miejskiej.

Na działalność pięciu szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13 294 310 zł. Na działalność 5 szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13 294 310 zł.

Ogólna liczba uczniów w 88 oddziałach (klasach) wynosi 2 173, średni koszt utrzymania ucznia stanowi 6 118 zł, średni koszt utrzymania oddziału szkolnego – 151 072 zł. W Szkole Podstawowej nr 4 zaplanowano środki na remont sal lekcyjnych, pomieszczenia świetlicy oraz piwnicy w wysokości 60.000 zł.

Na działalność czterech gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8 448 853 zł. Ogólna liczba uczniów w 39 oddziałach (klasach) wynosi 1167, średni koszt utrzymania ucznia stanowi 7 240 zł , średni koszt utrzymania oddziału szkolnego – 216 637 zł. W ramach planowanych remontów uwzględniono wymianę instalacji hydrantowej w GS nr 2 przy ul. Bielskiej 2 w kwocie 25.000 zł. Na kontynuację realizacji projektu „ERAZMUS + Akcja 2-Edukacja szkolna” w GS nr 1 przy ul. Jana Pawła II zaplanowano 66 604 zł.

Na działalność siedmiu miejskich przedszkoli publicznych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7 150 817 zł. Do przedszkoli uczęszcza 907 dzieci.

Liczba oddziałów wynosi 34, w tym 2 oddziały żłobkowe w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta. Średni koszt utrzymania dziecka stanowi 7884 zł, średni koszt utrzymanie oddziału przedszkolnego – 210 318 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego przewiduje się środki finansowe w wysokości 1.217.409 zł. Od 1 sierpnia 2015 r. został rozszerzony zakres działania zespołu o szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół. W następstwie zmian związanych z prowadzoną polityką oświatową w zakresie obsługi finansowo-kadrowej szkół na przestrzeni lat 2013–2015 nastąpiło zmniejszenie pracowników administracji w szkołach, co wpłynęło na obniżenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 300.600 zł rocznie. W zespole (MZEA) zatrudnionych jest 20 pracowników (17,5 etatu).

W Bolesławcu wygospodarowane przez miejskie jednostki oświatowe środki finansowe pozostają w dyspozycji dyrektorów. Szkoły podstawowe i gimnazja uzyskują przychody głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. W 2016 r. planowane dochody w szkołach podstawowych wynoszą 199.802 zł, w gimnazjach – 24.000 zł. Miejskie przedszkola publiczne uzyskują przychody z opłat za wyżywienie oraz za świadczenia przedszkoli ustalone na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Planowane dochody stanowią 1 753 548 zł.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Bolesławca zaplanowano w wysokości 6.852.687 zł.

Ogólna kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszcza 364 dzieci, wynosi 2.136.903 zł:

 • Prywatne Przedszkole „Oxpress”, ul. Tyrankiewiczów – 598.475 zł
 • Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”, ul. Łukasiewicza – 428.893 zł
 • Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”, ul. Jana Matejki – 259.311 zł
 • Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, ul. Gdańska – 500.716 zł
 • Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”, Komuny Paryskiej – 440.000 zł
 • Prywatne Przedszkole „Smerfiki”, ul. Jana Pawła II – 179.508

Ogólna kwota dotacji dla szkół podstawowych, do których uczęszcza 356 uczniów, wynosi 2.110.132 zł:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów, ul. Bankowa – 857.304 zł
 • Prywatna Szkoła Podstawowa „Oxpress”, ul. Tyrankiewiczów – 1.126.588 zł
 • Od września 2016 r. planowane jest utworzenie dwóch niepublicznych szkół podstawowych dla około 80 uczniów. Zaplanowana kwota dotacji to 126.240 zł.

Ogólna kwota dotacji dla gimnazjów, do których uczęszcza 340 uczniów, wynosi 2.241.352 zł:

 • Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów, ul. Bankowa – 720.520 zł
 • Publiczne Gimnazjum „Oxpress”, ul. Tyrankiewiczów – 361.480 zł
 • I Prywatne Gimnazjum, ul. Tyrankiewiczów – 310.600 zł
 • II Prywatne Gimnazjum, ul. Bankowa – 409.400 zł
 • Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych, ul. Opitza – 150.352 zł
 • Prywatne Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, ul. Opitza – 341.000 zł.

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 807.648 zł, w tym: 347.424 zł z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach publicznych – 55 dzieci; 460.224 zł – z tytułu refundacji dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Bolesławiec niepublicznym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 90 dzieci (Gminy: Wiejska Bolesławiec, Osiecznica, Nowogrodziec, Gromadka, Zagrodno, Warta Bolesławiecka, Lwówek Śląski). Zaplanowano również dotację w wysokości 42.300 zł z przeznaczeniem na rozliczenia międzygminne w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do przedszkoli na terenie innych gmin –10 dzieci.

Na wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży zaplanowano 60.000 zł, w tym 28.000 zł jako dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu. W ubiegłym roku z dofinansowania do wypoczynku skorzystało 400 dzieci.

Na stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów przeznaczono 30.000 zł. Średniorocznie otrzymuje stypendia 28 uczniów – w wysokości od 700 zł do 2000 zł (płatne w 4 ratach). W okresie 10 lat (od roku 2006 do 2015) przyznano stypendia dla 272 uczniów na łączną kwotę 264 700 zł.

W 2016 r. na stypendia socjalne dla uczniów zaplanowano wydatek w wysokości 80.000 zł (20% wkładu własnego gminy). Średniorocznie socjalne stypendia są przyznawane dla blisko 320 uczniów. W okresie od 2005 do 2015 roku ze stypendium socjalnego skorzystało 4 760 uczniów oraz 256 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

Na ochronę zdrowia przewiduje się środki finansowe w wysokości 949.500 zł: programy polityki zdrowotnej – 50.000 zł; przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 880.000 zł; pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia – 19.500 zł.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych (SON) – w 2016 roku w 6 turnusach weźmie udział 330 osób – dofinansowanie przejazdu, Bolesławiecki Klub Amazonek – 6000 zł przeznaczone zostanie na gimnastykę, masaże oraz zajęcia na basenie – dofinansowanie dla 89 osób.

Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano 50.000 zł:

 • „Profilaktyka próchnicy u dzieci” – program skierowany do uczniów klas II szkół podstawowych. W2016 roku przewiduje się przebadanie około 400 uczniów. W 2015 roku na badania zgłosiło się 312 uczniów, tj. 88,7% w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas II. W 21 przypadkach stwierdzono próchnicę zębów stałych, a w 56 przypadkach stwierdzono konieczność leczenia ortodontycznego.
 • „Profilaktyka chorób wzroku u dzieci” – program skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. W 2016 roku przewiduje się przebadanie około 250 uczniów. W 2015 roku do badań zgłosiło się 313 uczniów, tj. 76,7% w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas I, których rodzice zadeklarowali wolę skorzystania z bezpłatnych badań. W 111 przypadkach, tj. 35,5% przebadanych dzieci, stwierdzono wady wzroku.
 • „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym” – program skierowany do dzieci w wieku 3 i 5 lat. W 2016 roku przewiduje się przebadanie około 550 dzieci. W 2015 roku przebadano 524 dzieci, tj. 75%. U 213 przebadanych dzieci, tj. 30,1%, stwierdzono wady kończyn dolnych, a u 16 dzieci, tj. 2,3%, stwierdzono wady postawy.
 • „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” – program skierowany jest do kobiet od 40 do 50 lat oraz kobiet powyżej 69 lat. Jest uzupełnieniem programu finansowanego przez Narodowy Funduszu Zdrowia dla kobiet od 50 do 69 roku. W 2016 roku przewiduje się, że z bezpłatnych badań skorzysta około 200 kobiet. W 2015 roku z badań skorzystały 184 kobiety.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano 880.000 zł, w tym m.in. na: współpracę z organizacjami pożytku publicznego – 129.000 zł; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 85.080 zł (Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc, ul. Kościelna 3); przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Osiedla Kościuszki II – 98.000 zł (Osiedlowy Klub dla Dzieci i Młodzieży Osiedla Kościuszki II – 25 osób do 10 roku życia i 15 uczestników zajęć w wieku 11 i więcej lat).

Na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym m.in. świetlice profilaktyczno-środowiskowe dla 150 dzieci przeznaczono 445.000 zł (świetlice MZS nr 2, MZS nr 3, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, przy parafiach: ul. Kościelna 3, ul. Jarzębinowa 49, „TOP” Bolesławiec, ul. Wojska Polskiego 6).

Na edukację ekologiczną zaplanowano 63.500 zł, w tym m.in.: konkurs „Bolesławiec w kwiatach” – 10.250 zł; „Bolesławiec działa ekologicznie” – 53.250 zł.

Na zadania z pomocy społecznej planuje się kwotę 19.594.226 zł, w tym: wydatki ponoszone przez Gminę Miejską Bolesławiec na pomoc i opiekę społeczną wynoszą 8.401.686 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej 11.192.540 zł.

Pomoc społeczna zadania zlecone:

 • Świadczenia rodzinne – 5.464.600 zł (zasiłek rodzinny – 720 rodzin, świadczenie rodzinne – 1.400 rodzin)
 • Fundusz alimentacyjny – 2.300.000 zł – 377 rodzin, w tym 525 osób
 • Składki emerytalno-rentowe – 300.000 zł – 112 osób
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 89.900 zł – 105 osób
 • Zasiłki okresowe – 363.100 zł – 1.160 osób
 • Zasiłki stałe – 493.000 zł – 190 osób

Pomoc społeczna zadania własne:

 • Domy Pomocy Społecznej – 1.307.712 zł (69 mieszkańców Bolesławca przebywa w Domach Pomocy Społecznej, w tym 45 osób w DPS Bolesławiec).
 • Rodziny zastępcze – 268.192 zł (rodzinna piecza zastępcza – 27 dzieci; instytucjonalna piecza zastępcza – 21 dzieci)
 • Wspieranie rodziny – 173.300 zł (Ośrodek zatrudnia 4 asystentów rodziny. Planowana opieka dla 60 rodzin)
 • Zasiłki celowe – 595.414 zł (planowany dla 1500 osób na zakup: odzieży, leków, węgla, schronienie, opłatę mediów, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia itp.)
 • Dodatek mieszkaniowy – 1.288.900 zł (planowany dla 723 gospodarstw domowych)
 • Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ośrodki pomocy społecznej – 2.053.200 zł (MOPS Bolesławiec przy ul. Cichej 7 – zatrudnia 45 pracowników)
 • Usługi opiekuńcze – 368.600 zł (planowane usługi dla 172 osób)
 • Pomoc w zakresie dożywiania – 294.667 zł (planowana pomoc dla 1.300 osób, w tym dzieci i młodzież)
 • Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny – 29.320 zł (2015 r. – objęto BKDR 60 rodzin, wydano 200 kart)

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Piastów 17 – planowane koszty funkcjonowania wynoszą 1.946.900 zł, planowane dochody jednostki 1.753.528 zł. Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu istnieje od 2011 r., jest placówką stacjonarną pobytu stałego dla 48 osób w podeszłym wieku dla kobiet i mężczyzn. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Bolesławcu wynosi 2 995 zł.

Ośrodki wsparcia – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwotach:

 • I Środowiskowy Dom Samopomocy (Bolesławiec, ul. Aleja Tysiąclecia 3) – 403.920 zł
 • II Środowiskowy Dom Samopomocy (Bolesławiec, ul. Parkowa 11) – 403.920 zł.

Środowiskowe Domy Samopomocy przeznaczone dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przewidywana liczba podopiecznych – 60 osób.

Na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej planowane koszty wynoszą 396.495 zł. Dom Dziennego Pobytu przeznaczony jest dla seniorów – 80 osób.

Dom Dziennego Pobytu powstał w 1988 roku. Jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób starszych, samotnych z terenu Bolesławca, zapewniającym im pomoc w organizacji i aktywizacji ich życia. Zakres usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu to przede wszystkim aktywizacja fizyczna, aktywizacja umysłowa, zaspokojenie potrzeb towarzyskich kulturalnych seniorów, organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej oraz zapewnienie posiłku w postaci obiadu.

Na Schronisko dla osób bezdomnych przy al. Tysiąclecia 32d/4 zaplanowano 140.000 zł. Schronisko dysponuje 35 miejscami dla mężczyzn.

informacja zlecona