Czternasta sesja Rady Miasta Bolesławiec

Czternasta sesja Rady Miasta Bolesławiec
fot. Krzysztof Gwizdała Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 28 października 2015 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego (Rynek 41, II p., sala nr 201) odbędzie się XIV sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl sesja, rada miasta bolesławiec

Porządek obrad XIV sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XIV sesji.
3. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miasta odbytej 23 września 2015 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XIII sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 23 września 2015 r.
5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.1.1. Opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Bolesławcu dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych wraz z informacją Prezydenta Miasta na temat podmiotów, w których może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
5.1.2. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Bolesławiec, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi.
5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.2.1. Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Bolesławiec.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku szkolnym 2014/2015 r.
7. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec.
8. Projekty uchwał Rady Miasta:
8.1. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2017,
8.2. w sprawie powołania Bolesławieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu,
8.3. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
8.4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
8.5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
8.6. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz inkasentów i wynagradzania za inkaso,
8.7. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek,
8.8. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Miejskiej Bolesławiec w Zgromadzeniu Związku Gmin „Kwisa”,
8.9. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
8.10. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika,
8.11. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.
9. Przerwa – posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w celu dokonania wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji:

  • otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia,
  • wybór Zastępcy Przewodniczącego komisji na wniosek Przewodniczącego komisji,
  • zamknięcie posiedzenia

10. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Sprawy organizacyjne:
12.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

UM Bolesławiec/ii