Plany inwestycyjne bolesławieckich spółek

Plany inwestycyjne bolesławieckich spółek
fot. UM Bolesławiec Poniżej prezentujemy informacje o tym, jakie inwestycje planują spółki miejskie.
istotne.pl inwestycja, um bolesławiec

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu

MZGK jest firmą, która prowadzi usługi w zakresie gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami. Wykonywanie zadań w zakresie rzeczowym i finansowym realizowane jest poprzez pracę poszczególnych działów i zakładów: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, Zakład Oczyszczania i Transportu, Zakład Usług Pogrzebowych „ALFA”, Zakład Robót Drogowych i Budowlanych, Dział Utrzymania Ruchu.

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec
PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Planowane nakłady inwestycyjne w 2016 r. wynoszą 2 493 000 zł:

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec
  • samochód skrzyniowy samowyładowczy z HDS – 670 000 zł; śmieciarka dwuosiowa 16 m³ – planowany koszt 550 000 zł; karawan – 125 000 zł; pojazd komunalny wielofunkcyjny przeznaczenie Cmentarz Komunalny – 115 000 zł; instalacja oddymiająca spaliny z pojazdów na warsztacie mechanicznym – 20 000 zł; modernizacja oświetlenia (wymiana na ledowe) na terenie spółki – 35 000 złotych, oszczędności energii ok. 7 600,00 zł/rok; modernizacja ogrodzenia „Targowisko Miejskie” przy ul. Jeleniogórskiej – 120 000 zł; monitoring nowej części Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu, ul. Śluzowa – 40 000 zł; rekultywacja sektora „A” składowiska kwatera nr 1 – 50 000 zł.

Planowane nakłady inwestycyjne na lata 2017–2020 – łączny nakład inwestycyjny zaplanowano na 50 milionów zł (wnioski o dofinansowanie z programu RPO WD 2015–2020 na kwotę 40 milionów złotych): przebudowa PSZOK wraz zakupem pojazdu z HDS – 2 500 000 zł; wykonanie zamknięcia obiektu zasobni wraz z systemem wentylacyjnym i odpylającym hali sortowni – 500 000 zł; rozdrabniacz do odpadów komunalnych – 1 300 000 zł; kompaktor – 1 100 000 zł; zakup mobilnej kruszarki do odpadów budowlanych – 700 000 zł; prasa belująca do odpadów segregowanych – 1 000 000 zł; instalacja do produkcji paliw alternatywnych – 4 000 000 zł; instalacja do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych – 24 000 000 zł; zamknięcie i rekultywacja kwatery składowiskowej – 4 000 000 zł; budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu – 10 000 000 zł.

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu

MZK świadczy usługi przewozowe na 13 liniach. W dni robocze na liniach w największym szczycie przewozowym kursuje 20 autobusów i 14 poza szczytem. W dni świąteczne na liniach kursują 4 autobusy, w soboty 8 autobusów.

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

MZK planuje w 2016 roku: wykonać ok. 1 mln kilometrów, tj. tyle co np. 8333 podróże do Wrocławia lub 25 razy dookoła kuli ziemskiej; przewieźć ok. 2 mln pasażerów. Od 2011 roku nie są zmieniane ceny biletów w Bolesławcu. Bilety są najtańsze na Dolnym Śląsku i jedne z najtańszych w Polsce: bilet jednorazowy normalny – 2,10 zł; bilet miesięczny sieciowy normalny – 63,00 zł; bilet kwartalny sieciowy – 170,00 zł.

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec
PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Autobusy MZK w Bolesławcu są najnowocześniejsze w regionie. Spełniają oczekiwania wymagających pasażerów i najwyższe normy środowiska. Projekt „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego sposobem na upowszechnienie ekologicznego transportu miejskiego w Bolesławcu” – uzyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup 7 nowych autobusów. Całkowita wartość projektu wyniosła 6 094 950,80 zł, kwota dofinansowania 4 148 553,40 zł.

MZK planuje pozyskać środki z Unii Europejskiej na:

  • sfinansowanie zakupu kolejnych 12 niskopodłogowych, niskoemisyjnych lub bezemisyjnych autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych – planowany koszt inwestycji ponad 10 mln zł;
  • modernizację Regio-Info – dynamiczna informacja pasażerska – planowany koszt inwestycji ponad 400 000 zł. Dotychczas zrealizowany projekt „Regio-Info” obejmował: stworzenie rozkładów jazdy z legendą w języku polskim i niemieckim na wszystkich przystankach; wykonanie dwujęzycznej strony WWW oraz prezentację graficznego rozkładu jazdy; zakup oprogramowania, autokomputerów, tablic świetlnych, sprzętu komputerowego. Całkowita wartość projektu Regio-Info wynosi 421 180 euro (w tym: wydatki kwalifikowalne – 381 000 euro). Udział finansowy MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu – 100 443,87 euro, z tego 85 377,29 euro – dofinansowanie z EFRR w wysokości 85%.
PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

Właścicielem PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. jest Związek Międzygminny „Bóbr”. PWiK zaopatruje w wodę 71 tys. mieszkańców.

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec
PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Na działalność inwestycyjno-remontową w roku 2016 PWiK zaplanowało wydatki w wysokości 8 200 000 zł, w tym:

  • konsolidację systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków
  • budowę wodociągu tranzytowego system Bolesławiec–Trzebień (2016)
  • budowę kanalizacji tranzytowej z Trzebienia do systemu Bolesławiec (2016)
  • połączenie lwóweckich stref zaopatrzenia w wodę z systemem bolesławieckim (2016–2017)
  • budowę elektrowni słonecznej o mocy P=0,53 MW na terenie oczyszczalni ścieków w Bolesławcu; powierzchnia 1,3 ha (2016–2017) – planowane finansowanie z udziałem funduszy UE; przebudowa gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Bolesławcu (2018–2020) – planowane finansowanie z udziałem funduszy UE; renowacja rurociągów tranzytowych w Bolesławcu (2018–2020); wymiana sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście i gminie Bolesławiec (2016–2020); rozbudowa budynku laboratoryjnego w Bolesławcu (2016–2018) – planowane finansowanie z udziałem funduszy UE; przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim (2016–2017) – planowane finansowanie z udziałem funduszy UE
  • kontynuację rozbudowy monitoringu (2016–2020).

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bolesławcu

TBS posiada w swoich zasobach 202 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni blisko 10 000 m2, wybudowane z wykorzystaniem preferencyjnych kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, w których mieszka 524 lokatorów. Ponadto w ramach prowadzonej działalności z zakresu zarządzania nieruchomościami spółka zajmuje się kompleksową obsługą 407 wspólnot mieszkaniowych, które składają się z ponad 3 000 lokali zamieszkałych przez niemal 10 000 osób, co stanowi około 60% wszystkich wspólnot mieszkaniowych w Bolesławcu.

Planowane na 2016 rok inwestycje finansowane z dotacji budżetu miasta opiewają na łączną kwotę w wysokości 1 780 000,00 zł.

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Różnicę w kwocie 165.980 zł wspólnoty pokryją z własnych środków.

W 2015 r. remonty zrealizowane przez TBS ze środków własnych wspólnot mieszkaniowych wyniosły 1 965 590 zł. W kosztach remontów Gmina Miejska Bolesławiec partycypowała poprzez swój udział w funduszach remontowych poszczególnych wspólnot. W 2015 roku na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS Gmina Miejska Bolesławiec wpłaciła łącznie 1 128 599 zł.

W 2016 roku TBS wykona remonty ze środków wspólnot mieszkaniowych, które opiewać będą na 2 157 500 zł.

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

W 2015 r. spółka TBS wybudowała w standardzie „pod klucz” z partycypacją przyszłych najemców w wysokości 30% budynek wielorodzinny przy ul. Gdańskiej. W budynku znajduje się 41 mieszkań o łącznej powierzchni 2204 m2 oraz 24 miejsca postojowe w garażu podziemnym. Koszt jednego metra kwadratowego wyniósł 2 990 zł, wartość inwestycji 6 053 000 zł. Kolejnymi inwestycjami zrealizowanymi w 2015 r. są: boisko wielofunkcyjne przy ul. Żołnierzy Wyklętych, plac zabaw przy ul. Piastów 2a–2b.

Na 2016 rok zaplanowano modernizację budynku przy ul. Żwirki i Wigury 12, tzw. „Samotniak”. Planowane koszty wynoszą 3 800 000 zł, zakładana ilość mieszkań 32–34. Natomiast kontynuacja robót przy realizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Staroszkolnej nastąpi po uruchomieniu rządowego programu wsparcia budownictwa.

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bolesławcu

ZEC zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła oraz ciepłej wody użytkowej na terenie miasta. Spółka eksploatuje 247 węzłów cieplnych oraz ponad 34 km sieci ciepłowniczych. ZEC zaopatruje w ciepło około 38% mieszkańców Bolesławca. Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Miejska Bolesławiec.

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

ZEC planuje w kolejnych latach wykonanie następujących inwestycji: przebudowę sieci magistralnych, wymianę sieci kanałowych na sieci preizolowane; modernizację budynku ciepłowni; monitoring węzłów cieplnych; rozbudowę systemu ciepłowniczego w celu pozyskania nowych odbiorców ciepła sieciowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zmniejszania niskiej emisji w Bolesławcu.

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

W 2016 roku ZEC planuje w Dziale Eksploatacji Sieci Cieplnych: koncepcję rozbudowy sieci w rejonie Rynku; wykonanie dokumentacji projektowej zadań planowanych na 2017 r.; budowę przepompowni sieciowej na magistrali ciepłowniczej „Dolne Młyny” w rejonie ul. Modłowej; budowę systemu sterowania i wizualizacji węzłów cieplnych oraz sieci ciepłowniczych – I etap; budowę sieci ciepłowniczej preizolowanej łączącej Ciepłownię Centralną z magistralą „Dolne Młyny”; przebudowę magistrali ciepłowniczej Łasicka; przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Asnyka i ul. Bielskiej; pozostałe przebudowy sieci osiedlowych.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców – budynki mieszkalne: ul. Żołnierzy Wyklętych 1 abc, Żołnierzy Wyklętych 3, obiekt handlowo-usługowy przy ul. Jeleniogórskiej; podłączenie węzłów cieplnych do instalacji.

W planach na 2016 rok jest również m.in.: modernizacja elewacji północnej ściany budynku Ciepłowni; modernizacja systemu nadrzędnego Ciepłowni, modernizacja parkingu, zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Ogółem planowane nakłady na inwestycje i remonty wynoszą 4 310 000 zł. Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w latach 2002–2015 wynosi 34 763 690 zł.

informacja zlecona