Obszar do rewitalizacji na terenie Bolesławca

Obszar do rewitalizacji na terenie Bolesławca
fot. UM Bolesławiec 20 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.
istotne.pl rewitalizacja, um bolesławiec

Rada wyznaczyła obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji w Gminie Miejskiej Bolesławiec, mając na celu realizację procesu rewitalizacji. Wyznaczony obszar stanowią tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a także występowania negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej. Obszar rewitalizacji stanowi 11% powierzchni Gminy Miejskiej Bolesławiec i aktualnie jest zamieszkany przez 29,9% mieszkańców.

Uzasadnieniem do uchwały jest m.in. fakt, że Gmina Miejska Bolesławiec rozpoczęła procedurę zmierzającą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2014–2020. Dokument ten odgrywać będzie szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to natomiast przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne.

Sesja Rady Miasta BolesławiecSesja Rady Miasta Bolesławiecfot. UM Bolesławiec

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Bolesławcu opracowano diagnozę, która została sporządzona na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych z: jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, Straży Miejskiej w Bolesławcu, Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wskazany w diagnozie obszar charakteryzują się cechami obszaru zdegradowanego i wymagającego podjęcia działań rewitalizacyjnych.

Obszar do rewitalizacji na terenie BolesławcaObszar do rewitalizacji na terenie Bolesławcafot. UM Bolesławiec

– Od 2 marca do 3 kwietnia 2016 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji oraz diagnozy Gminy Miejskiej Bolesławiec na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych obejmowały: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i formularza zamieszczonego na stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, spotkania z mieszkańcami (17 marca 2016 r.), ankiet zbieranych osobiście w formie pisemnej, zbierania uwag ustnych i wykorzystania grup przedstawicielskich (spotkanie zorganizowane dla organizacji pożytku publicznego 29 marca 2016 r.). Na stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec opublikowano informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec, zawierającą dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu, wraz z uwagami i wnioskami, które wpłynęły w czasie trwania konsultacji, wraz z odniesieniem się do nich – informuje Tomasz Gabrysiak, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.

Obszar do rewitalizacji na terenie BolesławcaObszar do rewitalizacji na terenie Bolesławcafot. UM Bolesławiec

W oparciu o opracowaną diagnozę miasta Bolesławca oraz przeprowadzone konsultacje społeczne wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, który obejmuje 29,9% mieszkańców miasta oraz 11% jego powierzchni. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji umożliwia kontynuowanie procedury opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Więcej na www.boleslawiec.eu.

informacja zlecona