Działaj i wykorzystaj szansę!

Działaj i wykorzystaj szansę!
fot. Krzysztof Gwizdała Celem projektu, realizowanego przez bolesławiecki MOPS, jest zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym równego dostępu do zatrudnienia.
istotne.pl projekt, mops, program, bezrobocie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu po raz piąty realizuje projekt systemowy pt. „Działając Wykorzystujesz Szansę”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym równego dostępu do zatrudnienia, podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z nim.

Grupę docelową stanowi 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn) bezrobotnych z miasta Bolesławiec – w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy projektu będą mogli aktywnie poszukiwać zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, z większą determinacją i zaangażowaniem oraz wiarą we własne możliwości.

Skutkiem bezrobocia i braku możliwości poprawy swojej sytuacji zawodowej jest izolacja społeczna, obniżone poczucie własnej wartości, skłonności depresyjne, problemy z samodyscypliną.

W procesie naprawczym zostaną włączone również osoby z otoczenia uczestników projektu, a głównie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym i/lub w środowisku uczestników projektu. Działania w ramach projektu są w pełni zgodne z celami PO KL, a osoby, które zakończą udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa dzięki podniesieniu samooceny oraz kwalifikacji zawodowych, mają większą szansę na podjęcie pracy (Priorytet VII w ramach PO KL). Wartością dodaną projektu będzie umożliwienie osobom korzystającym z pomocy społecznej uzyskania nowych umiejętności, co bez wsparcia EFS-u nie byłoby możliwe.

29 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu organizuje konferencję promującą projekt, adresowaną do jego uczestników.

fot. MOPS Bolesławiec

(informacja: MOPS Bolesławiec/ii)