Ministerstwo dofinansuje zakup podręczników

Ministerstwo dofinansuje zakup podręczników
fot. B.org W ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wyprawka szkolna” do 30 listopada można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników.
istotne.pl szkoła, edukacji, narodowej, wyprawka, podręcznik, ministerstwo

Program adresowany jest do uczniów rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Dofinansowanie otrzymają dzieci z rodzin ubogich (dochód na osobę nie może przekraczać 351 zł).

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej mogą składać: rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także dyrektor szkoły lub przedszkola, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach zamiast tego dokumentu można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów, a jeśli rodzina korzysta z pomocy społecznej – zaświadczenie o pobieraniu zasiłku stałego lub okresowego.

Dofinansowanie zakupu podręczników:

  • dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – do kwoty 70 zł
  • dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – do kwoty 130 zł
  • dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – do kwoty 150 zł
  • dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – do kwoty 170 zł.

W szczególnych przypadkach (tj. kiedy zakup nastąpił przed realizacją programu, a rodzic nie posiada faktury VAT, paragonu lub rachunku) możliwe jest złożenie oświadczenia o zakupie podręczników. Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł i autora książek, cenę oraz czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego.

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. Termin mija 30 listopada.

(informacja UM/ii)