Kurs: pracownik księgowości

1 280,00 zł
2016-10-06
XXX 237 57

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w działach finansowo – księgowych poprzez:
• przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych,
• zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego,
• opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE NABYWANE NA KURSIE
• księgowanie operacji finansowych podmiotów gospodarczych, w tym prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
• obliczanie i rozliczanie wszystkich należnych podatków od osób prawnych i fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłków chorobowych i innych,
• prowadzenie rachuby płac,
• rozliczanie i ewidencjonowanie kosztów działalności,
• prowadzenie rozrachunków z innymi podmiotami,
• prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku trwałego oraz obrotu magazynowego,
• prowadzenie koniecznej ewidencji pozabilansowej,
• otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
• wykonywanie zadań zawodowych księgowego z wykorzystaniem możliwości, jakie daje oprogramowanie komputera,
• umiejętność posługiwania się komputerowym programem finansowo – księgowym, np. Symfonia FK, w zakresie umożliwiającym prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zakończenie kursu:
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.622).

Zajęcia w godzinach popołudniowych 16:00-20:00 w tygodniu oraz w soboty.

Czas trwania: 90h
Planowany termin rozpoczęcia: po uzbieraniu kompletnej grupy

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy :)