kurs - operator koparko-ładowarki

1 600,00 zł
2016-10-03
XXX 237 57

Cel kursu:
Celem kursu operatora koparko-ładowarki jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Kurs przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki III klasy uprawnień.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie co najmniej podstawowe,
- aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko-ładowarki,
- udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności; w przypadku braku takiego stażu kandydat musi odbyć dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin.
Powyższe informacje muszą być potwierdzone na wniosku o przyjęcie na kurs operatora koparko-ładowarki.

Po ukończeniu kursu operatora koparko-ładowarki uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622). Po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - IMBiGS, uczestnicy kursu otrzymują stosowne świadectwo oraz książkę operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

Czas trwania: 176 godzin: w tym zajęcia teoretyczne 116 godzin, zajęcia praktyczne 60 godzin
w przypadku braku stażu zajęcia praktyczne trwają 86 godzin

Trwa nabór - zapraszamy!