Piotr Kata, Proxel

1 adres firmy 59-720 Raciborowice Górne
2 nip 6121596288
3 regon 022467815
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów; Produkcja sprzętu instalacyjnego; Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Wytwarzanie energii elektrycznej; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Działalność w zakresie architektury; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;