" Florand Monika i Andrzej Dąbrowscy S.C." Monika Dąbrowska

1 adres firmy Bożejowice 1c, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121026355
3 regon 230241760
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin; Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Badanie rynku i opinii publicznej; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność agentów turystycznych; Działalność pośredników turystycznych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;