Greencherry Architecture Kamil Wiśniewski

1 adres firmy ul. Stanisława Małachowskiego 9, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121804522
3 regon 022017302
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja pozostałych mebli; Wytwarzanie energii elektrycznej; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; Sprzedaż hurtowa mebli biurowych; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z oprogramowaniem; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność w zakresie architektury; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;