Limbicus Anna Garwolińska

1 adres firmy ul. Grunwaldzka 7A, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121684199
3 regon 021982716
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja obuwia; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Wydawanie książek; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Działalność fotograficzna; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność fizjoterapeutyczna; Praktyka pielęgniarek i położnych; Działalność paramedyczna; Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Działalność obiektów kulturalnych;