1) "Komnet" 2) Pracownia Technologiczna Alfagrzegorz Klementowski

1 adres firmy UL. HUTNICZA 10, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121046754
3 regon 021199353
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja maszyn; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; Sprzedaż hurtowa mebli biurowych; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych; Sprzedaż hurtowa metali i rud metali; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport drogowy towarów; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pozostałe badania i analizy techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Działalność fotograficzna; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;